2 مقایسه طرحواره های هیجانی، کنترل عواطف و فرسودگی هیجانی در افراد درای اختلال پرخوری، کم خوری و عادی.

3 بررسی نقش واسطه ای نارسایی شناختی در رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی با ناگویی هیجانی .

4 پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه براساس باورهای غیر منطقی و سبک های شناختی.

5 پیش بینی ناگویی هیجانی براساس سبک های اسناد و مکانیسم های دفاعی در ... .

6 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم روان شناختی مادران کودکان بیش فعال.