2 بررسی رابطه بهزیستی معنوی و رضایت زناشویی با نقش واسطه ای تاب آوری در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

3 پیش بینی سلامت روان فرزندان براساس الگوهای ارتباطی خانواده و شیوه های فرزند پروری والدین دارای سابقه خیانت زناشویی.

4 بررسی تاثیر آموزش مقابله زوجی موثر زوجین بر ثبات و خشنودگی زندگی زناشویی.

5 بررسی اثر بخشی آموزش CBT به شیوه داتیلیو بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین.