2 مقایسه توانش های ذهنی سه گانه، هوش موفق و باورهای هوشی دانش آموزان تیزهوش مدارس عادی، غیر انتفاعی و تیزهوشان.

3 بررسی رابطه توانش های ذهنی چند گانه با راهبردهای نظم جویی هیجانی شناختی در دانش آموزان تیزهوش.

4 پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس خودکارآمدی، باورهای انگیزشی و استعداد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش