2 بررسی رابطه طرحواره های هیجانی و کنترل عواطف با بلوغ عواطف در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

3 بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و ناگویی هیجانی با سبک های ابراز و مهار خشم در مادران کودکان کم توان ذهنی.

4 پیش بینی معناداری زندگی براساس راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

5 بررسی نقش سبک های حل تعارض و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در مادران کودکان کم توان ذهنی.