2 بررسی ارتباط بین نوع رژیم غذایی و تصویر بدن با خودشی انگاری بدن نوجوان دختر مقطع دبیرستان.

3 بررسی تاثیر مصرف صبحانه بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و سلامت روان زنان شاغل.

4 مقایسه سلامت روان، عملکرد شناختی و تحصیلی دانشجویان با و بدون تغذیه خوابگاهی.

5 مقایسه سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه و سلامت روان در نوجوانان با تغذیه شیر مادر و شیر خشک.