دانلود نمونه پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی

عنوان: مقايسه بيش فعالى ونقص توجه، حافظه فعال و مهارتهاى ادراكى حركتى در كودكان اتيسم و كم توان ذهنى آموزش پذير
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 29 صفحه
شماره: 19


قسمتی از این پروپوزال:

بیان مسئله:

اختلال اوتیسم یک نوع اختلال فراگیر رشد است که قبل از 36 ماهگی شروع می شود و آغاز آن همواره قبل از 3 سالگی است(کلانتری و گوهری انارکی، 1382).

در این اختلال، مغز نمی تواند در زمینه رفتارهای اجتماعی و مهارت های ارتباطی به درستی عمل کند و یادگیری چگونگی ارتباط با دیگران و تعامل اجتماعی مختل می شود کودکان مبتلا به اوتیسم در زمینه ارتباط کلامی و غیر کلامی، رفتارهای اجتماعی و بازی مشکل دارند و رفتارهای کلیشه ای از ویژگی بارز آنها به شمار می رود(انا و همکاران، 2008).

DSM-IV-TR از مجموعه وسیع رفتارهایی که در اختلال اوتیسم دیده می شود، سه خصوصیت کلیدی را مشخص کرده است: 1) نقص کیفی در روابط اجتماعی؛ 2) نقص شدید در برقراری ارتباط ؛ 3) الگوهای رفتاری محدود، تکراری و کلیشه ای (DSM-IV-TR ، ترجمه نیک خو و آوادیس یانس، 1381).

فقدان ارتباط چشمی دوجانبه، محدودیت لبخند اجتماعی؛ علاقه و گرایش ناچیز به چهره ی انسان ها، ناخوشایندی نسبت به برقراری تماس جسمی، نقص در ارتباط کلامی، محدودیت در دیدگاه گیری و درک دیدگاه دیگران، ناکامی در به اشتراک گذاشتن لذت، نقص و محدودیت در بازی مشارکتی، از جمله این محدودیت ها و نقایص اند.

رشد و تحول مهارت های بازی نیز در کودکان درخودمانده با نقایص و آسیب هایی همراه است که کاستی و کمبود در کاوش گری در اشیاء، کمبود بازی های ابتکاری و بدیع و نقص و تاخیر در بازی های نمادین از جمله آسیب های و کاستی های عمده این کودکان است(پری لوک و همکاران، 2006).

اوتیسم به دو گروه همراه با کم توان ذهنی و دارای عملکرد ذهنی متوسط یا بالاتر از متوسط شناخته می شود (کوربت و همکاران، 2009؛ گولدبرگ و همکاران، 2005).

همبودی در کم توان ذهنی همواره یک معمای پیچیده برای پژوهشگران و متخصصان است، و بررسی ارتباط بین کم توان ذهنی و آسیب های روان شناختی به طور گسترده ای در پژوهش ها مورد بحث است (نوو و بانو ، 2007).

اهمیت و ضرورت:

شیوع اختلال اوتیستیک به دلایل مختلفی در حال افزایشی چشمگیر است (یرینگینگ- آلسوپی ، 2008). اختلال اوتیستیک در 5 تا 10 مورد، در هر هزار تولد دیده می شود.

بررسی های اخیر بیشتر تمایل دارند که برآورد شیوع 1-2 مورد در 1000 برای اوتیسم و نزدیک به 6 در 1000 برای اختلالات طیف در نظر بگیرند (نیوسافر و همکاران، 2007).

اختلال اوتیسم در هر دو جنس دیده می شود، اما فراوانی آن در پسرها 3 تا 4 برابر دختران است(کلانتری و گوهری انارکی، 1382).

گزاراشات جدید درجات گسترده ای از شیوع اختلال اوتیسم، 1 در هر 160 کودک را ارائه داده است.

همچنین پسران 4 تا 5 برابر دختران احتمال مبتلا شدن به اوتیسم را دارند (اسکولتز و آندرسون ، 2003).

و این عوامل موجب جلب توجه متخصصان شاخه های مختلف علوم و برنامه ریزان بهداشت جهانی را به خود جلب نموده تا حدی که سازمان بهداشت جهانی با اختصاص روز جهانی اطلاع رسانی پیرامون این اختلال، اهتمامی فراگیر برای شناسایی زود هنگام و طراحی و اجرای مداخلات زود هنگام در این زمینه را خواستار گردیده است (اصغری نکاح و همکاران، 1390).

علاوه بر آن، کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر حدود 2 درصد از تعداد کل کودکان سنین مدرسه را تشکیل می دهند. این گروه از افراد در درک احساسات، هیجان ها و افکار دیگران، درک موضوع های عاطفی خود و دیگران، شناخت روابط اجتماعی و هیجانی و به طور کلی در درک دیدگاه ها و احساسات دیگران ناتوان هستند (گرهات و همکاران، 1995؛ به نقل از پور آقا رود برده و همکاران، 1391).

پیشینه پژوهش

پژوهش های داخلی

پوراقا رودبره و همکاران (1392) پژوهشی با هدف مقایسه نارسایی توجه و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، عقب مانده ذهنی و عادی انجام دادند. روش این پژوهش از نوع پس‌رویدادی است.تعداد 15 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، 15 کودک عقب‌مانده ذهنی و 15 کودک عادی با آزمون عصب- روان شناختی استروپ و آزمون عملکرد مداوم مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون تعقیبی LSD و روش غیرپارامتریک کروسکال والیس با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 انجام شد.

پژوهش های خارجی

لنفتانچی و همکاران( 2010 و 2009 ) پژوهشی با هدف بررسی کنش های اجرایی در کوکان مبتلا به نشانگان داون انجام دادند مشخص شد که عملکرد این افراد به طور معنی داری در مولفه های تغییر توجه، برنامه ریزی، حل مساله، حافظه کاری، بازداری و درجاماندگی نسبت به گروه کنترل ضعیف تر بود، اما در مولفه سیالی این طور نبود، و نیز مشخص شد که افراد مبتلا به نشانگان داون خطاهای بیشتر و از راهبردهای کمتری در آزمون توجه نسبت به گروه کنترل استفاده می کردند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

اختلال اوتیسم

تعریف مفهومی:

اختلال اوتیسم یک نوع اختلال فراگیر رشد است که قبل از 36 ماهگی شروع می شود و آغاز آن همواره قبل از 3 سالگی است(کلانتری و گوهری انارکی، 1382). در این اختلال، مغز نمی تواند در زمینه رفتارهای اجتماعی و مهارت های ارتباطی به درستی عمل کند و یادگیری چگونگی ارتباط با دیگران و تعامل اجتماعی مختل می شود کودکان مبتلا به اوتیسم در زمینه ارتباط کلامی و غیر کلامی، رفتارهای اجتماعی و بازی مشکل دارند و رفتارهای کلیشه ای از ویژگی بارز آنها به شمار می رود(انا و همکاران، 2008).

تعریف عملیاتی:

ادامه دارد ...

در این پژوهش منظور کودکان مبتلا به اتیسم با کنش بالا که به مراکز روان درمانی و کلنیک های مشاوره کودک شهر ... مراجعه می کنند.

روش:

با توجه به هدف پژوهش که مقايسه بيش فعالى ونقص توجه، حافظه فعال و مهارتهاى ادراكى حركتى در كودكان اتيسم و كم توان ذهنى آموزش پذير بود، روش پژوهش پس رویدادی و از نوع علی- مقایسه ای است.

ابزار:

پرسشنامه کانرز والدین

فرم والدین مقیاس کانرز دارای 48 گویه است‌ که به وسیلهء والدین‌ کودک‌ تکمیل می‌گردد. والدین، سؤالات را در فرم‌هایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه‌بندی شده با اسـتفاده از 4 گـزینه نمره‌گذاری می‌کنند لذا دامنهء نمرات هرسؤال از صفر(اصلا صحیح نیست، یا هرگز، به‌ندرت) تا 3(کاملا صحیح است، یا اغلب‌ اوقات، تقریبا همیشه) متغیر است. نمرات‌ خام‌ به نمرات ترازشده T با میانگین 50 و انحراف معیار 10 تبدیل می شوند(جدول پیوست) (شهابیان و همکاران، 1386). زیرآزمون‌های فرم کوتاه ویـژهء والدیـن بر اساس تحلیل عوامل بـه ایـن شرح می‌باشد(24 گویه تحت عوامل زیر دسته‌بندی گردیده و سایر گویه‌ها‌ در‌ عامل مشخصی قرار نگرفته‌اند): مشکلات سلوک ‌: این زیرمقیاس از 8 گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ‌ این مقیاس 94/0 توسط کانرز(1990)گزارش شده اسـت. مشکلاتی مـانند گستاخی، زودرنج‌ بودن، خرابکاری و مشاجره را در بر می‌گیرد.

آزمون عملکرد پیوسته

در این پژوهش به منظور سنجش توجه از فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته (هادیانفر نجاریان، شکرکن و مهرابی زاده هنرمند، 1379) استفاده شد. این فرم که از طریق رایانه اجرا می شود دارای 150 عدد فارسی به عنوان محرک است. از این تعداد 30 محرک (20 درصد) به عنوان محرک هدف می باشد. فاصله بین ارائه دو محرک 500 هزارم ثانیه و زمان ارائه هر محرک 150 هزارم ثانیه است. محققان فوق ضریب پایایی این آزمون را از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی 20 روز روی 43 دانش آموز پسر دبستانی برای قسمت های مختلف در دامنه ای بین 59/0 تا 93/0 به دست آوردند که تمام ضرایب محاسبه شده در سطح 001/0 معنادار بودند. همچنین، محققان، فوق روایی مطلوبی را از طریق روایی سازی ملاکی برای این آزمون گزارش کرده اند (هادیانفرد و همکاران، 1379).


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com


همه پروپوزال های سایت همراه با پرسشنامه می باشد.

پرسشنامه هایی که در پروپوزال به عنوان ابزار معرفی شده، پس از خرید همراه با این فایل ایمیل می شود.همچنین برخی از ویژگی های نمونه پروپوزال های سایت نویسان:

1- دارای بالاترین کیفیت و مطابق با جدیدترین اصول روش تحقیق هستند.

2- تاکنون این پروپوزال ها در هیچ سایتی منتشر نشده اند.

3- این موضوعات کاملا جدید و غیر تکراری هستند.

4- برای درس روش تحقیق و سمینار کاملا مناسب هستند.

5- فایل آن ها ورد word و قابل ویرایش است.

6- همه پروپوزال ها دارای منبع فارسی و لاتین هستند.

6- خرید آسان و سریع تنها با چند کلیک

بالاي صفحه