روش آلفای کرانباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه

پژوهشگر از طریق محاسبه آلفای کرانباخ، نتایج آماری آن را گزارش میدهد تا همبستگی درونی سؤالات را بسنجد.

در صورتی که پرسشنامه دارای چندین مؤلفه باشد، پایایی هر مؤلفه به تفکیک و نیز پایایی کلی، ضرورت دارد.

در نرم افزار spss ضریب آلفای کرانباخ از مسیر زیر قابل اجرا است:

Analyze/ Scale Reliability / analysis

-در صورت تعداد و تنوع مؤلفه های آزمون (خرده یا زیر مقیاس ها)، بهتر است گزارش پایایی به صورت جدول، طراحی و ارائه گردد و ضمن ارائه تفکیکی هر مؤلفه، الفای کل نیز گزارش شود.

پژوهشگر می تواند در پایایی، به نتایج پایایی دیگران در قالب گزارش اعداد (مقدار آلفا) اشاره کند و تأمین آن را گزارش دهد.

این گزارش اگر از چند پژوهشگر و پژوهش باشد بهتر است.

علاوه بر آن خود پژوهشگر نیز می تواند گزارش پایایی را ارائه و به نتایج قبلی اضافه کند.

مقدار آلفای به دست آمده به هر میزان به عدد ۱ نزدیکتر باشد، بهتر است.

سطح آلفای مورد نظر بسته به ماهیت متغیر دارد، ولی مقدار آلفای ۷/۰ به بالا معمولاً مناسب و پذیرفته شده است.

اجرای آزمون به طور آزمایشی، می تواند مقدار آلفا را ارائه دهد و به پژوهشگر اطمینان بیشتری در اجرای انبوه (سراسری) پرسشنامه درنمونه پژوهش بدهد.

در واقع ضریب پایایی، نسبت واريانس نمره واقعی بہائے واريانس نمره مشاهده شده حاصل .3 پرسشنامه است، لذا اگر ضریب پایایی یک پرسشنامه ۸۵ / ۰ بدست آمد، مفهوم این عدد آن است که ۱۵ درصد واریانس مشاهده شده ناشی از خطای اندازه گیری است.

– دقت شود نتایج ضرایب پایایی یا همان مقدار آلفا باید به صورت عدد گزارش شود که البته به درصد (۸۱٪ یا ۸۱/) صحیح نیست، حتماً به صورت صدم (شکل صحیح: ۸۱/۰) گزارش شود. (نقطه قبل ممیز، در شکل صحیح در مقابل شکل ناصحیح دقت شود).