تعریف مفهومی و عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی

تعریف مفهومی: منظور، آن دسته از فعالیتهای مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل، توسط فرد انجام می شود هر چند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد مطلوب سازمان مؤثر هستند(کاخکی وقلی پور، 1386). رفتار شهروندی سازمانی شامل پنج بعد است:

تعریف عملیاتی: جهت سنجش رفتار سازمانی در این پزوهش از پرسشنامه اورگان و کانوسکی (1996) بهره گرفته شده است از این رو منظور از رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 15 تا 29 میباشد.

این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد.مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
شماره: T11قیمت این فایل به همراه یک فایل کامل پروپوزال: