موضوع پروپوزال : اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان


فهرست محتویات این پروپوزال :

مقدمه: 

ورود به دانشگاه تغییری مهم در زندگی هر نوجوانی است. دانشجویان به عنوان سرمایه های ملی و نیروی انسانی سازندهی فردا همواره مورد توجه خاص برنامه ریزان و سیاستگذاران جامعه بودهاند.

بیان مسأله

دانشگاه ها و محیط های دانشجویی در برگیرنده بخش اعظمی از جوانان، نخبگان و فرهیختگان جامعه می باشند. این جمعیت جوان همسو با فضای در حالگذار موجود و سیر پیشرونده منابع اطلاعاتی، درگیرچالشها، دگرگونیها و فشارهای متعددی بوده ونیازمند توجه وحمایت ویژه می باشند.

اهداف تحقیق 

شناخت تأثیر آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان 

شناخت تأثیر آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر سازگاری اجتماعی 

شناخت تأثیر آموزش جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی 

شناخت تأثیر آموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ابعاد سازگاری اجتماعی 

شناخت تأثیر آموزش جرأتمندی بر ابعاد سازگاری اجتماعی

متغیرهای تحقیق 

متغیرهای مستقل: ارتباط مؤثر و جرأتمندی 

متغیروابسته: سازگاری اجتماعی دانشجویان 

متغیرهای واسطهای: سن، جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی. 

روش پژوهش 

این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری (دو ماه بعد از مداخلات) با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است. نگاره طرح پژوهشی در جدول 3-1 نمایش داده شده است. 

ابزار پژوهش 

در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده شده است. این پرسشنامه توسط فرحبخش،(1390) تهیه شده و دارای 97 سئوال می باشدکه جنبههای سازگاری اجتماعی، عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهد.

روش جمع آوری اطلاعات 15 پس ازانتخاب60 نفر و تقسیم آنها به دو گروه آزمایش وگواه بهصورت تصادفی، در یک جلسه ضمن بیان اهمیت و ضرورت برگزاری چنین مداخلاتی، ازآزمودنی های گروه آزمایش خواسته شد در صورت موافقت با شرکت در تمامی جلسات آموزشی دوره آنرا بهطور کتبی اعلام نمایند.

جدول 3-2 خلاصه جلسات و مداخلات آموزشی مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی 

جلسات

موضوع جلسات 

هدف:

روش :

جلسه اول

معارفه، بیان اهداف کارگاه، اجرای پیش آزمون

هدف: آشنایی شرکت کنندگاه با هدف و محتوای برنامه و ارزیابی اولیه از آنها در زمینه متغییر وابسته

روش : بارش فکری، سخنرانی

جلسه دوم

تعریف واهمیت ارتباط مؤثر- عناصرکلامی و غیرکلامی

هدف: آشنایی دانشجویان در زمینه شناخت ارتباط مؤثرو عناصر کلامی و غیر کلامی

روش: بارش فکری، سخنرانی

جلسه سوم

گوش دادن فعال

هدف:توانمندسازی دانشجویان در زمینه مهارت گوش دادن

روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش

جلسه چهارم

موانع ارتباط مؤثر

هدف: آشنایی دانشجویان در زمینه موانع ارتباط مؤثر

روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش

جلسه پنجم

سبک ارتباطی: منفعلانه

هدف: توانمندسازی دانشجویان در زمینه سبک ارتباطی منفعلانه

روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش

جلسه ششم

سبک ارتباطی: پرخاشگرانه

هدف: آشنایی دانشجویان در زمینه سبک ارتباطی: پرخاشگرانه

روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش

جلسه هفتم

سبک ارتباطی: جرأتمندانه

هدف: توانمندسازی دانشجویان در زمینه چگونگی برقراری سبک رفتار جرأتمندانه

روش: بارش فکری، سخنرانی- ایفای نقش

جلسه هشتم

ارزیابی از کارگاه

هدف: دریافت بازخورد

روش: اجرای پس آزمون

جلسه نهم

ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه 18 هدف: دریافت بازخورد

روش: اجرای آزمون در مرحله پیگیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای توصیف داده ها از فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار نمرات، جهت رعایت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات از کجی و کشیدگی، آزمون لوین برای بررسی رعایت پیش فرض تساوی واریانس های دو گروه، و همچنین از ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برای محاسبه پایایی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس یک متغیری (مانوا) و برای ماندگاری اثرآموزش ها در مرحله پیگیری از t وابسته استفاده گردید.دراین تحقیق سطح معنی داری، 05/0 =  تعیین شده است.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

متغیرهای مستقل: ارتباط مؤثر و جرأتمندی

متغیر وابسته: سازگاری اجتماعی دانشجویانموارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره فایل 36


دانلود فایل اصلی و کامل این پروپوزا بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه