2. مقایسه وضعیت روانی و ویژگی های شخصیتی سربازان جنگ داعش و افراد عادی.

3. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم هیجانی با بهزیستی روانشناختی سربازان جنگ داعش.

4. پیش بینی سلامت روان براساس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در سربازان جنگ داعش.

5. پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس رویداد های استرس زای زندگی و کیفیت زندگی در افراد مواجه با جنگ داعش.