2. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و ناگویی خلقی با بهزیستی روان شناختی دانش آموزان مقطع دبیرستان.

3. بررسی رابطه بین کیفیت روابط اجتماعی و هوش هیجانی با سبک های ابراز و مهار خشم دانش آموزان.

4. بررسی نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

5. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی هیجانی با هوش فرهنگی مدیران مدارس.