2 بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی با سبک های ابراز و مهار خشم.

3 پیش بینی کیفیت زندگی براساس سبک های شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان متاهل.

4 مقایسه مهارت های ذهن آگاهی، باورهای فراشناخت و تحریف های شناختی در افراد مبتلا به اختلال جسمانی شکل و افراد سالم.

5 بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر بدن، خود شی انگاری و عزت نفس جنسی زنان مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی.