2. مقایسه تنظیم هیجان، سازگاری اجتماعی و سطوح همدلی در دانش آموزان کم بینا و نابینا.

3. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تنظیم هیجان با اختلالات رفتاری در دانش آموزان نابینا.

4. مقایسه معناداری زندگی، سرسختی روان شناختی و کیفیت زندگی در مادران کودکان نابینا و کم توان ذهنی.

5. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر تعلل ورزی تحصیلی، سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری.

6. مقایسه کارکردهای اجرایی و مهارت های حرکتی در افراد کم توان ذهنی و اختلال یادگیری.