لیست همه متغیرهای روانشناسی (راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه)

- انگیزش - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره انگیزش

- انگیزش درونی و بیرونی - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره انگیزش درونی و بیرونی

- انگیزش کارکنان - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره انگیزش کارکنان

- انگیزه انگیزش و انگیزه پیشرفت  - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره انگیزه پیشرفت

- انگیزش یادگیری - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره انگیزش یادگیری

- موضع (منبع) کنترل - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره منبع کنترل

- کنترل درونی، بیرونی - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره کنترل درونی و بیرونی

- منابع انگیزشی - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره منابع انگیزشی

- سبکهای اسناد - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره سبکهای اسنادی

- اهداف پیشرفت- لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره اهداف پیشرفت

- سلسله مراتب نیازها - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره سلسله مراتب نیازهای مازلو

- باورهای انگیزشی - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره باورهای انگیزشی

- عوامل مؤثر بر انگیزش - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره عوامل موثر بر انگیزش

- خود ارزشیابی های مرکزی - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره خود ارزشیابی های مرکزی

- ساختار انگیزشی - لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره ساختار انگیزشی

- مهارتهای انگیزشی- لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره مهارتهای انگیزشی

- رغبت تحصیلی- لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره رغبت تحصیلی

رغبت شغلی- لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره رغبت شغلی

- انگیزش برای یادگیری

- جهت گیری انگیزشی

- انگیزش مدرسه

- عاطفه تحصیلی

- انگیزش تحصیلی

- انگیزشی پیشرفت (پرسشنامه هرمنسی، ۲۹ ماده)

- انگیزشی پیشرفت تحصیلی

ب) آموزش و تدریس

- روشهای آموزش و تدریس

- راهبردهای تدریس

- الگوهای آموزش و تدریس

- اثربخشی تدریس و آموزش مهارتهای تدریس

- تحلیل محتوای کتب درسی

- هیجان پذیری در تدریس

ج) یادگیری، کلاس درس و مدرسه

سبکهای یادگیری

- رویکردهای مطالعه

- یادگیری مبتنی بر وبا (یادگیری الکترونیکی)

- یادگیری فعال

- یادگیری مشارکتی

خود- راهبری یادگیری

یادگیری فردی

جو کلاس درس (شاخص زندگی کلاس درس)

فرهنگ کلاسی

فرهنگ یادگیری

محیط کلاسی و مدرسه

مسئولیت پذیری دانش آموزان

ادراک ساختار کلاسی

درگیری تحصیلی دانش آموز/ والدین

- پیشرفت تحصیلی

– عملکرد تحصیلی

– افت تحصیلی

- فرسودگی تحصیلی

- انتظار معلم

- فراشناخت

- نقشه دهنی (نقشه مفهومی)

- راهبردهای یادگیری

- نظریه های یادگیری

- راهبردهای مطالعه

- مهارتهای مطالعه

- کیفیت زندگی در مدرسه

- ترسی از مدرسه (مدرسه هراسی)

- گریز از مدرسه

- امتناع از مدرسه

- کمک طلبی آموزشی

د) تفکر

سبک های تفکر

- سبکهای حل مسئله

- تفکر انتقادی

- تفکر خلاقی

- تفکر ارجاعی (با هدف : ارزیابی تفکر منفی تکراری)

- توانایی شهودی

باورهای فراشناختی

اختلالات شخصیتی

ویژگیهای شخصیتی

شخصیت خود شیفته شخصیت دوقطبی

پنج عامل بزرگ شخصیت (روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، با وجدان بودن)

نوع شناسی (تیپولوژی) یا سنخ شناسی شخصیت

- جنبه های شخصیتی 

۱۶ عاملی آزمون شخصیتی کتل

و) هوش

- هوش هیجانی (عاطفی)

- هوشی معنوی

- هوش اخلاقی

- هوشی سازمانی

- هوشی اجتماعی

- هوش فرهنگی

- هوشی تجاری

- هوشی سیاسی

- هوشی های چندگانه (دیدگاه گاردنر)

ز) متغیرهای فردی

خودکارآمدی عمومی

خود- کارآمدی فردی

- خود- کارآمدی اجتماعی

خود- کار آمدی تحصیلی

- خود- کارآمدی مقابله با مشکلات

- خود- نظم بخشی،

خود - تنظیمی

خود- نظم جویی تحصیلی

خود- مفہومی تحصیلی

خود- گردانی تحصیلی

خود- نظم بخشی

خود- ناتوان سازی تحصیلی

خود- شایستگی

خود- توانا پنداری

خویشتن شناسی

خود – شکوفائی

- خود- اجتماعی

خود- افشائی

خود - تعیین گری

تمایز یافتگی خود (تمایز خود)

خود- پنداره

خود- تسلط یابی

خود بازداری

- عزت نفس

- تأیید خویشتن

- خود مدیریتی روانی

خود- متمایز سازی

- کنترل خود (خود بازداری)

خود- اثربخشی عمومی ادراک شده

- کارآمدی اجتماعی

- کمال گرایی

- تعلل ورزی (اهمال ورزی)

- بهزیستی ذهنی

- بهزیستی روان شناختی

- کیفیت زندگی

- امنیت روانی

- سلامت عمومی (سلامت روان)

- کمک خواهی

- تاب آوری (خود تاب آوری)

- استقامت و پایداری

- نگرش مسئولیت پذیری

- جرأت ورزى

- ابراز وجود

- ادراک خویشتن

- ارزش ها

- نظام باورها

- باورهای غیر منطقی

- خصوصیات اخلاقی

- حمایت کننده های فردی

- سبک فردی

- نگرش به تغذیه

- اوقات فراغت

- خود- شیفتگی

- هیجان خواهی روان شناختی

- سر سختی روان شناختی

- تحمل پریشانی

- اضطراب مرگ

–خستگی هیجانی

- اضطراب اجتماعی

– هراس اجتماعی

- درماندگی آموخته

- امیدواری

تحمل ناکامی

- احساس پیری

- صداقت و راستگویی

- حمایت کننده های فردی- معنایی نقش جنسیت

- راهبردهای مقابله ای

- رفتار منطقی

- اضطراب آزمون یا اضطراب امتحان

- اضطراب مدرسه

- شادی و نشاط (شادکامی)

- اضطراب پیشرفت تحصیلی

- اضطراب وجودی

اضطراب ریاضی

- اصطراب اجتماعی برای نوجوانان

- اضطراب آشکار کودکان

- اضطراب عمومی

- افسردگی کودکان

– اختلال اضطرابی

- کیفیت خواب

- اضطراب پیشرفت تحصیلی

- خوش بینی

خوش بینی تحصیلی 

خوش بینی علمی (معلم و دانش آموز)

- خوش بینی اسلامی

- نیاز اساسی (خودمختاری، شایستگی، روابط فردی)

ح) خانواده

روابط خانوادگی

کیفیت روابط بین اعضای خانواده

کیفیت وضعیت زناشوئی

وفاداری ازدواج

دلایل زندگی

مهارتهای ارتباطی زوجین

الگوهای ارتباطی خانواده

تفسیر مشکلات خانواده

عملکرد/ کارائی خانواده

تعارض / تضاد کار – خانواده

- تعارض والد - فرزند

- اقتدار والدینی

- ارزیابی رابطه مادر و کودک

- روابط خواهر وبرادر

- شیوه ابراز محبت به همسر

- نیازهای مشاوره ای خانواده

- آسیب شناسی های ازدواج

- علاقه اجتماعی

- معیارهای همسرگزینی

- جو عاطفی خانواده

- جهت گیری زندگی

- هدف در زندگی

- خانواده مثبت

- تاب آوری خانوادگی

- شکیبائی

- شوخ طبعی

- نگرش و گرایش

ارتباط قبل ازدواج

- سبکهای تربیتی خانواده

- شيوهای فرزند پروری

سبک زندگی

شیوه زندگی

- مهارتهای زندگی

- خود گویی های درونی

- ارزیابی روابط مادر و کودک

- رضایت مندی از زندگی زناشوئی

- رضایت از زندگی

- تعارضات زندگی زناشوئی

- تضاد و تعارض والد - فرزند

- سوء ظن زناشوئی

- نگرش فرزند

– عملکرد خانواده

– سنجش خانواده

- انسجام خانواده

- همبستگی خانواده

- امید به زندگی

- محیط خانوادگی

- صمیمیت خانواده

- صمیمیت اجتماعی

- حمایت اجتماعی

- دلبستگی به والدین

- ادراک کودک از والدین

- نگرش فرزند به والدین

- نگرش به زندگی

- خود بازداری

- آسیب خانواده (طلاق)

- خیانت همسر

- نظر کودکان در مورد طلاق والدین

- سازگاری ازدواج

- سازگاری زوجی

- اشتغال خانواده

- آموزش خانواده

- رضایت جنسی

- رابطه جنسی

ط) عواطف و هیجان

- سبکهای دلبستگی

- سلامت عمومی (سلامت روان) 

- معنویت

- آرام سازی روانی

- کنترل عواطف

- عاطفه مثبت و منفی

- نگرش های عشقی

- نگرشی های صمیمانه

- عشق آتشین

- کاهش ناهماهنگی شناختی

- پرخاشگری

- قاطعیت

- استقلال عاطفی

- بلوغ عاطفی

- احساس خواهی

- خوش بینی و بدبینی

- وابستگی به دیگران

- ابراز گری هیجانی

- انگیزه تأیید

- سطوح اشتیاق

- ویژگی های روانی دوره نوجوانی

- مکانیسمهای دفاعی

- دشواری تنظیم هیجانی

- سرسختی روان شناختی

- سخت رویی

- دلبستگی مکان

- نشخوار فکری

- استقلال عاطفی

- احساس تنهایی

- هراسی اجتماعی

- مدیریت تعارضی

- راهبردهای مقابله با استرسی

- درمان شناختی

- رفتاری (مداخله شناختی - رفتاری (CBT)

- مکانیسمهای دفاعی

ی) اجتماعی

- نگرش

- نگرش های فرهنگی - اجتماعی

- هویت (ملی، مذهبی، فردی، سیاسی، انقلابی)

- سبکهای هویت

- ابعاد هویت

- هویت تحصیلی

- هویت اجتماعی

هویت قومی (هویت های قومی چندگانه)

اعتماد اجتماعی

- پذیرش اجتماعی

سازگاری

- سازگاری اجتماعی

- سلامت اجتماعی

- کفایت اجتماعی

- شایستگی (صلاحیت) اجتماعی

- پذیرش اجتماعی

- اشتیاق برای برقراری ارتباط

- روحیه رقابت همکاری

- مقیاسی عشق مثلثی

- رفتار سازشی

- حل تعارض

– سهل انگاری اجتماعی

- حمایت اجتماعی

- سرمایه اجتماعی

- رفتار شهروندی

- مهارتهای زندگی

- مهارتهای حرفهای

- مهارتهای ارتباطی

مهارتهای اجتماعی

رشد اجتماعی

- مسئولیت پذیری

- درون گرایی و برون گرایی

- نگرش به زندگی

ادراک تعامل اجتماعی

- حمایت اجتماعی ادراک شده

- گرایشی به قدرت

- تیم کاری

- رابطه جنسی

ک) مذهبی ودینی

- دین و دینداری

- دینداری (ایمان) در کار

- تجارب معنوی

- دلبستگی به خدا

- تصور از خدا

- ادراک خدا

– توکل به خدا

- نگرشی و التزام عملی به خدا

- باورهای دینی

- نگرش مذهبی

- جهت گیری مذهبی

- اعتقادات و باورها

- نگرش والتزام عملی به نماز

- جهان عادل

- سنجش معنویت (معنویت گرائی)

- قدردانی از خدا

- دین گریزی

- نگرش نسبت به مرگ

ل). حوزه مطالعات سازمانی (معلمان، مدیران و سازمان)

- خود- کارآمدی عمومی معلم

- خود- کارآمدی شخصی معلم

- خود- کارآمدی جمعی معلم

- خود- کارآمدی علمی معلم

خود- ارزشیابی (عملکرد شغلی کارکنان)

- عملکرد معلم

- اثربخشی معلم

- روحيه معلمان

- محبویت معلم

- ادراک از رفتار معلم

- کیفیت جو یادگیری

- کیفیت آموزش و تدریس

- اثربخشی آموزش

- بهره وری سازمانی

- جهت گیری انگیزش معلم

- سبک های مدیریت کلاس

- فرسودگی (تحلیل رفتگی) شغلی

- استرس شغلی

- عواملی ایجاد استرس حرفه ای در معلمان

- استرس ناشی از نقش اخلاق کاری

- توان و قدرت حرفه ای

- فشارهای روانی

- تعارض و تضاد

- سبک های مذاکرات سازمانی

- حل تعارض سازمانی

- تنیدگی و اضطراب

- عملکرد شغلی

- انتظارات شغلی

- تعهد شغلی (تعهد سازمانی)

- رضایت شغلی

- نگرشی های شغلی

- رجحان شغلی

- صلاحیت های حرفه ای

- سبک رهبری (مدیریت) معلم

- سبک رهبری توزیعی

- کدهای اخلاقی برای معلمان

- الگوی رفتاری معلمان

- شایستگی اخلاقی

- رفتار اخلاقی

- جو کاری- اخلاقی

استانداردهای حرفه معلمی

- اعتیاد به کار

- معنویت سازمانی

- معنویت در کار

- ارزش های شخصی

- فرهنگ سازمانی

- جو سازمانی

فرهنگ یادگیری در مدرسه

- رفتار شهروندی سازمانی

- عدالت سازمانی

اعتماد سازمانی

فرهنگ اعتماد

- قرارداد روان شناختی

- سالامت سازمانی

- سکوت سازمانی

- امنیت سازمانی

- بهره وری سازمانی

- چابکی سازمانی

- انسجام و یکپارچگی سازمانی

- هویت سازمانی

- ظرفیتهای سازمانی

- معیارهای موفقیت سازمان

- درگیری شغلی (مشارکت کاری)

- گرایش به تیم سازی

- توانمند سازی یا توانا سازی (روان شناختی)

- مدیریت دانش

- مستند سازی تجربیات مدیریت

- مدیریت کیفیت فراگیر

- مدیریت منابع انسانی

- سرمایه فکری سازمان

- انسجام سرمایه انسانی

- سبکهای مدیریت (رهبری)

- وضعیت رهبری تحول آفرین در سازمان ها

- مهارتهای مدیریت

- شایستگی های (مدیریت، سازمان، فردی)

- سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

- ظرفیت یادگیری سازمانی

- مشارکت در تصمیم گیری

- سبک های تصمیم گیری

- ساختار سازمانی (نوع ساختار، ابعاد ساختار)

خود نظارتی

- خود – سنجی

- خود- شناسی

- جهت یابی برای شغل

- نیازسنجی آموزشی

- آموزش های ضمن خدمت

- توسعه حرفه ای

- تغییر سازمانی

- عزت نفس مبتنی بر سازمان

– تحمل ابهام

- خود- آگاهی

- مهارتهای مدیریت

- مهارتهای نفود سازمانی

سبکهای ارتباطی

- مدیریت زمان

- طراحی شغل

- ارزیابی عملکرد

- خود ارزیابی

- بهره وری نیروی انسانی

- ارزیابی

- شهرت سازمانی

- رضایت از پرداختهای سازمانی

- علل ترک سازمان

- خصوصی سازی

- مشتری مداری

- تغییرات فناوری (تکنولوژیکی)

- چشم انداز و ارزش های سازمانی

- برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

- مدیریت راهبردی (استراتژیک)

- ابتکار و نوآوری شغلی

- پیشرفت گرایی شغلی

- جو نوآوری در سازمان

- نوآوری در سازمان

- کارآفرینی فردی و سازمانی (مهارتها، انگیزه ها، عوامل مؤثر

- شخصیت کارآفرین

- استانداردهای سازمانی در مدارس

- نگرش درباره مدیریت مدرسه

- بومی گزینی مدیران

- استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان

- آسیبها و اختلالات

- بیش فعالی

- مشکلات رفتاری

- پرخاشگری

- خشم

- آسیبهای خانواده (طلاق، تعارض، اعتیاد و...)

- آسیبهای ازدواج

- آسیبهای اجتماعی (قانونشکنی، خرابکاری، تخریب اجتماعی)

- نگرش نوجوانان به اعتیاد

- خود یاری اعتیاد (مقابله با اعتیاد)

- فرار از خانه

- ترک تحصیل

- اعتیاد به سیگار

- اعتیاد به اینترنت

–خودکارآمدی

- پرهیز از مواد

- شناسایی افراد در معرض اعتیاد

- آسیبهای اینترنت (فیس بوک) و رایانه

- بازیهای رایانهای

- وسواسی های فکری عملی

- احساسی غربت

- اختلالات یادگیری

- ناهنجاریهای روانی (افسردگی، خود کشی)

- افکار خودکشی

- اختلالات جنسی

- افکار اضطرابی

- افسردگی، اضطراب و استرسی

- استرس پس از سانحه

- مقابله با حوادث

- درمانهای غیر دارویی مانند مراقبه، رهاسازی

ن) امور دانشجویان و آموزش عالی دانشگاه

- کارائی و اثربخشی آموزش عالی

- رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

- اعتباربخشی در آموزش عالی

- ارتباط حوزه و دانشگاه

- کیفیت و آموزش عالی

- هویت ها ارزش ها و دانشگاه

- دانشگاه اسلامی

- استعدادهای درخشان و نخبگان

- سیاست و آموزش عالی

- حذف کنکور

- چشم اندازها و پیامدها

- تحول در برنامه درسی

- عدالت آموزشی و آموزش عالی

- پارکهای علمی و فناوری

- مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی

- خصوصی سازی در آموزش عالی

نخبه گرائی یا توده گرائی

- تقاضای اجتماعی و آموزش عالی

- ارتباط جامعه و دانشگاه

- آموزش مجازی یا ایکترونیکی

- آموزش از راه دور

- آمایش و مکان یابی در آموزش عالی

- مشارکت اعضای هیأت علمی و تصمیم گیری های مشارکتی

- مسائل و بحران های آموزش عالی

- آزادی علمی

- کرسی های آزاداندیشی

- فرصتهای مطالعاتی

- بهسازی و توسعه حرفهای هیأت علمی

- شایستگیهای علمی

- مسائل دانشجویان تحصیلات تکمیلی

- مهاجرت مغزها دانشجویان:

- بومی گزینی امور خوابگاه ها

- روشهای مطالعه و سبک یادگیری

- تعطیلات کلاسی دانشجویی

- علل و راهکارها

- پایان نامه: چالش ها و راه های اثربخشی آن

- کاربردی شدن نتایج پژوهشها

- انتخاب رشته و هدایت تحصیلی

- ازدواج و انتخاب همسر

- ارتقای سلامت روان دانشجویان

- سبک زندگی دانشجویان

- ناهنجاریهای رفتاری

- اعتیاد

- فعالیتهای فوق برنامه

- اثربخشی بازدیدهای علمی

- مدرک گرائی

- کارآفرینی و اشتغال

- ارتباط خانواده و دانشگاه

- مشارکت دانشجویان

- تشکل ها و انجمنها

- ارتباط جامعه و دانشگاه