بر اساس پژوهش های گافمن، افراد نه تنها باید کنترل مداومی از حرکات و اعمال بدنی خود به طور مستمر اعمال نمایند، بلکه باید به گونه ای عمل نمایند که دیگران نیز شاهد چنین کنترل هایی باشند.


فهرست محتویات این مقاله :

جامعه شناسی اصلاح بدن 1 اروینگ گافمن 1 نوربرت الیاس 5 پییر بوردیو 7 آنتونیگیدنز 10 برایانترنر 17 میشل فوکو 21 رویکردهای فمینیستی 24 چارچوب نظری 27 آنتونی گیدنز 27 پییر بوردیو 28 برایان ترنر 29 جدول 2-1: متغیرها و نظریه پردازان 30 مدل تجربی 32 پیشینه تحقیق 33 تحقیقات داخلی 33 تحقیقات خارجی 34 منابع و مآخذ 39 فهرست منابع فارسی 39 فهرست منابع انگلیسی 44


بخشی از این مقاله :

کنش های فردی به گونه ای سازماندهی شده اند که افرادی که ویژگی اجتماعی معینی دارند، در یک شیوه مناسب و مقتضی، به گونه ای قابل پیش بینی رفتار کنند و البته تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا به همان گونه ای نمایش دهند که می خواهند باشند و حضار را به کنش های متقابل دلخواه خود، واداراند. لذا، فرد انگیزه های زیادی خواهد داشت برای اینکه سعی کند تا تأثیری که دیگران از موقعیت او درک می کنند را کنترل کنند. این شرح با برخی تکنیک های معمولی که شخص به کار می برد تا چنین تأثیرات را نگه دارد با برخی از پیشامدهای احتمالی معمول با این تکنیک ها مرتبط است(گافمن 1959، 15).

گافمن این علاقه کنشگر را که شامل ترفندهایی برای حل مسائل و پیشامدهای احتمالی است "مدیریت تأثیرگذاری" می نامد. "مدیریت تأثیرگذاری" یعنی مهارت های تعاملی که هویت های خاص را به دیگران می فرستد و می کوشند که در پذیرش آن ها منشأ اثر شوند. این مهارت های تعاملی شامل توان و سبک نمایشی آرمان گرایی، نظارت بیانگرانه، تحریف و رمزآلودگی می شوند. بسیاری از این مهارت ها از اجتماعی شدن اولیه منشاء می گیرند و در ارتباط غیر کلامی تجسم یافته و نیز در زبان، روال معمول را به خود می گیرند (جنکینز 1381، 121). همان طور که گافمن اظهار می دارد، از آنجایی که در زندگی روزمره، رویارویی ها تأثیرگذاری های مهم و اولیه دارند(گافمن 1959، 11).

ظاهر، که برای خود شخص و برای دیگران قابل رؤیت و نمایش است، می تواند به عنوان نشانه ای برای تفسیر کنش به کارگرفته شود و در نتیجه بدن فقط نه تنها موجودیتی ساده، بلکه وسیله ای عملی برای کنار آمدن با اوضاع و احوال بیرونی است و حالات چهره وحرکات بدن محتوای اساسی نشانه هایی است که ارتباطات روزمره ی ما مشروط به آن هاست و برای آن که بتوانیم با دیگران در تولید و بازتولید روابط اجتماعی و هویت شخصی خود شریک شویم باید بتوانیم نظارتی مداوم و موفق بر چهره و بدن خود اعمال کنیم(آزاد ارمکی 1381، 4).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
کد فایل 36 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 17500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه