1

علم ادراک از نظر فلاسفه یونان 2

علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب 3

عوامل مؤثر در ادراک 6

نیازها 7

دفاع ادراکی 7

انتظار ادراکی 8

ادراک و تفاوت های فردی 8

زمینه های اجتماعی 9

سازمان ها و تشکل ادراکی 9

سازمان ادراکی 10

نظریه فیزیولوژیک ادراک 11

نظریه کنش متقابل ادراک 12

درک فضایی از دیدگاه روانشناسی بر اساس نظریه گشتالت 13

اصول روانشناسی گشتالت 14

الف . قانون مجاورت 14

ب.قانون مشاهبت 14

ج. قانون امتداد یا پیوستگی 15

د. قانون انسداد یا بستگی 15

پدیده های ادراکی 15

ادراک فضا، فاصله و عمق 15

نشانه های ادراک فاصله 16

ثبات ادراکی 18

ادراک اندزه 18

ثبات شکل 19

ثبات رنگ 19

ثبات مکان 19

سیستم های ادراکی در یک انسان کامل 20

تعادل و جهت یابی 20

شنوایی 21

سیستم پوستی 21

سیستم های بویایی 23

سیستم بینایی 23

جایگاه ادراک در معماری و شهرسازی 24

حس مکان 25

حس مکان از منظر روانشناسی محیطی 25

حس مکان از منظر پدیدار شناسی 27

شکل گیری تعلق مکانی 27

صور و مظاهر مختلف حس مکان 29

هویت مکان یا روح مکان 29

عملکرد 29

زمان پایدار 30

مرگ 31

نمونه موردی شهر احساسات فرانسه 32

فهرست منابع 35

منابع فارسی 35

منابع انگلیسی 39


با وجود متعارف بودن کلمه احساس آنچه در تجربه ادراکی متعارف می یابیم احساس های درونی نیست بلکه چیزهای بیرونی است. اشیا، مردمان، مکان ها و رویدادها. مفهوم احساس با هیچ چیز در تجربه ما مطابقت نمی کند.

معمولا اشیا را حس می کنیم و صداهایی را که می شنویم برخاسته از رویدادها هستند (کارمن،1965: 77).

ادراک فرآیند کسب اطلاعات از محیط اطراف انسان است.

این فرآیند فعال و هدفمند است. ادراک نقطه ای است که شناخت و واقعیت به هم می رسند. برای تشریح چگونگی ادراک محیط تلاش های زیادی شده، مبانی نظری طراحی محیط را تحت تأثیر قرار داده است.

طراحان همیشه در فهم نظریه های ادراک با مشکل مواجه بوده اند. دو نظریه کلی در مورد ادراک وجود دارد. یکی بر دریافت تجربه حسی تاکید دارد. و دیگری بر حواس به عنوان نظام های فعال و مرتبط متکی است( 1977، Neisser).

در مبحث فرآیند ادراک، ویلیام اتیلسن (1960) این فرایند را به این گونه تعریف می کند. ادراک بخشی از فرایند زندگی است که به وسیله آن هر یک از ما، دیدگاه و نظری خاص، برای خود جهانی را تصور می کنیم که در آن نیازهای ما ارضا می شود.

در ادراک محیط دیدگاه متغیر است و فرد در فضا حرکت می کند. وی با توجه به اهداف کاربری خاص با محیط رو به رو می شود. عوامل مؤثر در ادراک را به 3 نوع عوامل روانشناختی فردی، عوامل فیزیکی و عوامل فرهنگی تقسیم می کند(مرتضوی:1380، 73).

در فرآیند ادراک محیط به این نکته تأکید می شود. که هریک از ما خود را با شرایط محیط سازگار می کنیم و در بسیاری از موارد به دلیل عادت کردن به آنها متوجه برخی شرایط حاکم نمی شویم.موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
کد فایل 06 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 42500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.


دسته بندی موضوعی نمونه پروپوزال های آماده ویژه درس روش تحقیق

پروپوزال های روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی

پروپوزال های روانشناسی مشترک همه گرایش ها

پروپوزال های روش تحقیق روانشناسی

پروپوزال های روانشناسی تربیتی

پروپوزال های روانشناسی بالینی

پروپوزال های روانشناسی عمومی

پروپوزال های روانشناسی کودکان استثنایی

پروپوزال های روانشناسی صنعتی سازمانی

پروپوزال های علوم تربیتی

پروپوزال های مدیریت آموزشی

پروپوزال های ارشد مشاوره

پروپوزال های مدیریت

پروپوزال های مدیریت بازرگانی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بین الملل

پروپوزال های مدیریت بازرگانی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازاریابی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی داخلی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی مالی

پروپوزال های مدیریت بازرگانی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی

پروپوزال های مدیریت دولتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت دولتی تحول

پروپوزال های مدیریت دولتی مالی

پروپوزال های مدیریت اجرایی

پروپوزال های مدیریت اجرایی استراتژیک

پروپوزال های مدیریت اجرایی بازاریابی

پروپوزال های مدیریت صنعتی

پروپوزال های مدیریت صنعتی مالی

پروپوزال های مدیریت صنعتی تولید

پروپوزال های مدیریت صنعتی منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت مالی

پروپوزال های مدیریت منابع انسانی

پروپوزال های مدیریت بیمه

پروپوزال های مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال های مدیریت جهانگردی

پروپوزال های مدیریت سیستم اطلاعاتی

پروپوزال های مدیریت تکنولوژی

پروپوزال های مدیریت MBA

پروپوزال های حساداری

پروپوزال های ارشد حسابداری

پروپوزال های پرستاری

پروپوزال های ارشد پرستاری

پروپوزال های تربیت بدنی

پروپوزال های تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

پروپوزال های تربیت بدنی رفتار حرکتی

پروپوزال های تربیت بدنی مدیریت ورزشی

پروپوزال های ادبیات فارسی

پروپوزال های زبان و ادبیات فارسی