تعریف مفهومی و عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی همراه نمونه پروپوزال آماده

ماده پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی


تعریف مفهومی :

رفتار شهروندی سازمانی : پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نمی باشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کاملا انتخابی می باشد و کوتاهی در آن هیچ گونه تنبیهی را بدنبال ندارد (پودساکف و همکاران،2000 به نقل از شائمی و محمودی،1388 ) .

عناصر کلیدی تعریف رفتار شهروندی عبارتند از:

1- گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط قوانین جامعه تعریف می شود فراتر می رود.

2- یک گونه از رفتارهای غیرمشخص 3-رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی شود و بوسیله ساختارهای رسمی حکومت شناسایی نمی شود .

4-رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت اجتماع بسیار مهم هستند (کاسترو ، 2009).

رفتار شهروندی سازمانی ، بیانگر فعالیتهای کاری مرتبط ، داوطلبانه و اختیاری است که به طور غیر مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازمان دهی شده و در نهایت کارایی و اثربخشی وظایف سازمان را ارتقاء می بخشد ( محمدعلی ، 2004 ؛ به نقل از فاضل ، 1390 ) .

تعریف عملیاتی :

رفتار شهروندی سازمانی : در این پژوهش منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره ای است که کارکنان شرکت کننده در پژوهش در پاسخ به سوالات 15 گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف ( 2000 ) کسب می کنند .


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
شماره: T23


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


15000تومان
به بالا