منظور از آمار استنباطی چیست؟

آمار استنباطی، به مجموعه روش هایی گفته می شود که در آنها ویژگی های جامعه به کمک نمونه استنباط می شوند.

هدف از کاربرد آمار استنباطی آن است که از نمونه کوچکی، ویژگی های جامعه هایی که نمونه از آن انتخاب شده است برآورد یا «استنباط» کند.

در نتیجه، پژوهشگر برای آزمودن، نیاز به طرح و ارائه فرضیه دارد.

آزمون فرض یا بررسی فرضیه های پژوهش، براساس نتایج تحلیل استنباطی ارائه می شود که قبلا در فصل اول تدوین شده است.

این هدف از طریق پرسشهای زیر انجام می شود:

۱. این که چند متغیر را باید به طور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ 

2. پژوهشگر می خواهد به توصیف ویژگیهای نمونه بپردازد یا میخواهد درباره جمعیتی که نمونه از آن برداشت شده است نیز استنباطهایی داشته باشد؟ (آزمون فرض).

۳. متغیر یا متغیرهای مورد نظر با چه مقیاسی اندازه گیری شده است؟

پاسخی که پژوهنده به هر یک از سؤال های فوق می دهد در واقع تعیین کننده روشی است که او برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب می کند.

از طرفی، فنون آماری مورد استفاده در پژوهش نه فقط از نظر طبیعت پرسش هایی که پژوهش ها برای به دست آوردن جواب آن ها طرح شده تفاوت دارد، بلکه از نظر ماهیت داده هایی که این فنون باید در مورد آنها بکار رود، نیز متفاوت است؛ زیرا هر روش آماری، به تناسب نوع مقیاسی که برای اندازه گیری شده انتخاب شده، مناسب است.

هر پژوهشگری با انتخاب یک روش یا روش های آماری مناسب مواجه میگردد. انتخاب یک روش آماری مناسب برای آزمون یک فرضیه به دلایل گوناگون حائز اهمیت است .

دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 22500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه