تعاریف مفهومی متغیرها:

بهزیستی روان شناختی: بهزیستی روان شناختی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود(منبع...).

تعاریف عملیاتی متغیرها:

بهزیستی روان شناختی: در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989)کسب می کند


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری در همسران افراد مصرف کننده
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 25 صفحه
شماره: T108قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: