همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های:
پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان شاغل


طرحواره ناسازگار اولیه

تعریف مفهومی: طرحواره ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ، اﻟﮕﻮ ﻫﺎ ﻳﺎ درون ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ی ﻋﻤﻴـﻖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗـﺪاوم ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﺧـﻮد و ﺑـﺎدﻳﮕــﺮان ﻣﺮﺑــﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑــﻪ ﺷــﺪت ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪﻧــﺪ (منبع : ...).

تعریف عملیاتی: منظور از طرحواره نا سازگار اولیه نمره ای است که فرد از فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانـگ (FS-QS) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان شاغل
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 18 صفحه
شماره: T72قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


بالاي صفحه