تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تاب آوری در پروپوزال

تاب آوری

تعریف مفهومی: گارمزی و ماستن (2006) تاب آوری را «یک فرایند توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط تهدید کننده» تعریف نموده اند که نقش مهمی در مقابله با تنیدگی ها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تاب آوری نمره ای است که فرد از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) کسب می کند. این پرسشنامه جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است و دارای 25 ماده است.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد شهرستان خواف
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره: T47قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: