تعریف مفهومی و عملیاتی کم خوری با نمونه پروپوزال آماده

کم خوری:

تعریف مفهومی: همچنانکه در DSM-5 آمده است بی اشتهایی عصبی سه ویژگی اصلی دارد: محدودینت مصرف انرژی مداوم؛ ترس شدید از افزایش وزن یا چاق شدن، یا رفتار مداومی که در افزایش وزن اختلال ایجاد می کند؛ و اختلال وزن یا شکل بدن خود پنداشته (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013؛ ترجمه سید محمدی، 1393).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش کم خوری عصبی نمره ایی است که فرد از پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز از خرده مقیاس کم خوری عصبی بدست آورده است.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه طرحواره های ناسازگار و نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پرخوری، کم خوری و عادی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 24 صفحه
شماره: T39


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: