تعریف مفهومی و عملیاتی مسخ شخصیت + نمونه پروپوزال آماده

مسخ شخصیت

الف) تعریف مفهومی: احساس غیرواقعی درباره خود، قسمت هائی از بدن، یا محیط خود که در اثر استرس یا خستگی شدید رخ می دهد. نتیجه نادیده گرفتن توانایی های فرد در ارائه خدمات شغلی است و باعث ایجاد فاصله بین او و گیرندگان خدمات می شود و تداوم آن موجب بی علاقگی و بدبینی به کار و در نتیجه افزایش نا امیدی می شود. سردی روابط بین فرد و کار، واکنش سریع به فرسودگی شغلی است)مزلاچ ، 2003).

ب) تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از خرده مقیاس مسخ شخصیت در پرسشنامه فرسودگی شغلی کسب می کند دامنه این نمره از 0تا 54 می باشد...


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر کرمان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
شماره: T21


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: