تعریف مفهومی و عملیاتی درس افزار + نمونه پروپوزال آماده

تعریف مفهومی :

درس افزار: منظور از درس افزار (یادگیری) الکترونیکی نوع خاصی از نرم افزار آموزشی است که هدف و محتوای آن با سرفصل های برنامه درسی ملی و سطوح نظام آموزش رسمی هماهنگی و تطابق دارد. درس افزار یادگیری الکترونیکی می تواند به طور مستقل یا مبتنی بر شبکه مورد استفاده قرار گیرد (اسکندری، 1388).

تعریف عملیاتی :

درس افزار: درس افزار تهیه شده در این پژوهش به منظور آموزش زبان انگلیسی یک درس افزار تعاملی است که آموزش های مطرح شده در آن بر اساس الگوی دریافت مفهوم و با استفاده از تکنیک مثال و غیر مثال آموزش داده می شود. در این درس افزار در ابتدا برای آموزش یک واژه یا یک مفهوم مثال هایی به دانش آموزان ارائه و همزمان در یک ردیف مقابل آن غیر مثال هایی نیز ارائه می شود و از دانش آموزان خواسته می شود تا با مطابقت مثال ها و غیر مثال ها، مفهوم مورد نظر را کشف نمایند. سپس در یک بند به شکل ارزشیابی مفهوم مورد نظر از آن ها خواسته می شود. اگر دانش آموزان نتوانند مفهوم مورد نظر را درست تشخیص دهند، مثال های بیشتری به آن ها ارائه می گردد و سپس از آن ها سؤال می شود. این روند تا زمانی که دانش آموزان بتوانند مفهوم مورد نظر را کشف کنند ادامه دارد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: ارائه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 17 صفحه
شماره: T17


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: