موضوع پروپوزال : آثار قیمتی هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر


فهرست محتویات این پروپوزال :

بیان مسئله 

پرداخت یارانه به جهت تامین رفاه اجتماعی و جلوگیری از کاهش رفاه افراد پیوسته مورد توجه اندیشمندان و نظریه پردازان از یکسو و سیاستگذارن از سوی دیگر بوده است. یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری دولت میباشد که در شرایط بروز بحرانها، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهت حمایت از اقشار و بخشهای مختلف اتخاذ می شود و بر اساس محل و نحوه تخصیص پرداختهای یارانهای در فرایند تولید، توزیع، مصرف نتایج و تاثیرات متفاوتی وجود خواهد داشت که هر نظام اقتصادی با توجه به جهتگیری سیاسی و اقتصادی خود روشهای مختلفی را درکاربرد ان بر میگزیند.

 اهمیت موضوع 

اندازه گیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یکی از کاربردیترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است. تمام سیاستهای اقتصادی دولت میتواند به نوعی بر رفاه خانوارها تاثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامههای بهداشتی، هدفمندسازی یارانهها همگی سیاستهایی هستند که از راههای گوناگون بر رفاه اقتصادی تاثیرگذار میباشند.

هدف های تحقیق 

در کشورهای در حال گذار از یک سیستم اقتصادی دولت گرا به یک اقتصاد مبتنی بر بازار، آزادسازی بخشهای مختلف اقتصادی شرط لاینفک این انتقال به شمار میرود. در مسیر این انتقال میبایست تعدیلهایی در سیستم اقتصادی، از جمله تعدیل در ساختار قیمتها به اجرا گذارده شود. مسئله ای که این کشورها و خصوصا کشور ما با آن مواجه است، اثرات رفاهی ناشی از این تغییرات است.

پرسش های پژوهش 

الف: پرسش های اصلی 

اثرات پرداخت نقدی و حذف یارانه کالائی بر شاخص های فقر چیست؟ 

ب : پرسش های فرعی 

آیا پرداخت نقدی در کاهش فقر در یک شرایط تورمی کارائی لازم را دارد؟ 

تغییرات شاخص هزینه زندگی برای گروههای مختلف درآمدی(هزینه) بعد از هدفمندی چقدر است؟ 

فرضیه پژوهش:

روش‏های پژوهش 

روش پژوهش علی است و برای این منظور از دادههای بودجه خانوار حداقل برای 4سال(دوسال قبل از هدفمندی و دو سال بعد از هدفمندی) مورد استفاده قرار می گیرد.

شیوه گردآوری اطلاعات

جامعه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه:

ساختار تحقیقموارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 12 صفحه
شماره فایل 35


دانلود فایل اصلی و کامل این پروپوزا بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه