هگل از رمان با عنوان «این حماسه مدرن بورژوایی» یاد می کند و تأکید دارد که حماسه، تمامیت زندگی را بازتاب می دهد، اما رمان، گسست میان فرد و دنیا را آشکار می سازد ...


فهرست محتویات این مقاله (عنوان و شماره صفحه) :

جامعه شناسی خوانش رمان ادبی 1 جامعه شناسی ادبیات 1 سنت پوزیتیویستی تجربه گرایی 1 سنت انتقادی دیالکتیکی 2 جامعه شناسی ادبیات 3 جامعه شناسی آفرینش ادبی 4 دیدگاه سنتی: تحلیل محتوای ادبی 4 دیدگاه دیالکتیکی: تحلیل ساختار ادبی 6 جامعه شناسی تولید و نشر آثار ادبی 7 جامعه شناسی خواندن 7 جامعه شناسی رمان 8 تحلیل جامعه شناختی پیدایش رمان 13 نظریه های جامعه شناسی رمان 16 خوانش ادبی 23 خوانش خواننده محور 24 هوش داستانی 28 تحقیقات داخلی 30 تحقیقات خارجی 33 فهرست منابع 34 منابع فارسی: 34 منابع لاتین: 37


بخشی از این مقاله :

در نظریه خوانش ادبی، سه گرایش با محوریت نویسنده، متن و خواننده، مطرح است. در گرایش اول، بیوگرافی نویسنده برای رسیدن به معنی و مفهوم موجود در متن ادبی مطالعه می شود. در گرایش دوم که اساس کار ساختارگرایان است، مطالعه بر روی متن و ساختار آن برای درک نیات نویسنده، مدنظر است؛ و در گرایش سوم با محوریت خواننده، او را عامل تعیین کننده، هم در آفرینش اثر و هم در دریافت معنی آن می دانند و با تکیه بر خواننده محوری، کار خود را بر پایه تمایلات هویتی و زمانی او بنا می کنند. (جوادی و حمیدی، 1386) با توجه به چرخه پژوهش حاضر بر محور گرایش سوم، توضیحات مورد نیاز در این باره آوره می شود. اساس تفکر رویکرد خواننده محور در نظریه ادبی، از عقاید فلاسفه پدیدارشناسی سرچشمه می گیرد. فلسفه پدیدارشناسی تلاش می کند انسان را ملزم کند تا واقعیت های جهان را از راه تجزیه و تحلیل مبتنی بر تجربه بدون تکیه بر شناخت ها و دانسته های پیشین درک کند. پدیدارشناسان برای آگاهی بشری اولویت قائلند و بیشتر به معنا، تجربه، ساخت و خود می پردازند. جامعه شناسی پدیدارشناسی نیز با پایبندی به اصول اولیه این فلسفه، توصیف ساختار کلی جهت گیری های ذهنی را هدف خود می داند و بر پایة این رهیافت به این نظر می رسد که ویژگی های عینی جامعه بر این مبنای کلی استوارند. اثرگذارترین نظریه در جامعه شناسی پدیده شناختی مربوط به افکار ادموند هوسرل است که معتقد بود «آگاهی را نه در سر کنشگر بلکه در رابطة میان او و شناخته های جهانش جستجو کرد. هوسرل این قضیه را در مفهومش از نیتمندی بیان کرد» (ریتزر، 1388، ص328). بر همین مبنا جامعه شناسان پدیده شناختی بر این باورند که سامان بخشیدن جهان اجتماعی، عملا به دست کنشگران انجام می گیرد. آنچه در این فلسفه از منظر نظریه خوانش ادبی مهم است، مواجهة خواننده با اثر ادبی به عنوان یک پدیدة متافیزیک و خارجی است که نیت مندی خواننده را برای درک آن از طریق تجربة خواندن طلب می کند. رویکرد خواننده محوراولین بار با نظریه «مرگ مولف» رولان بارت در سال 1986 در مقاله ای با همین عنوان مطرح شد. ریشهی این نظریه را می توان در ساختارگرایی هم جست که بر متن – هم چون کلییک پارچه و مستقل از مولف- تأکید می کند. رولان بارت در مقاله ی «از اثر تا متن» بی آن که از «ساخت-شکنی» سخنی براند، مدعی شد متن را می توان درهم شکست و این کار به دست خواننده فعال انجام می گیرد. بارت نگاهی لذت جویانه به متن دارد و آن را عرصه دال ها می داند و مرجع دال را «تصویریا مفهوم بازی». (احمدی، 1387، ص9)



موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
کد فایل 41 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه