موضوع روانشناسی کودکان درباره سازگاری فردی و اجتماعی

 شرکت دادن کودکان در قانونگذاری به معنای وفاداری و تبعیت بیشتر آنان از قوانین می باشد.

کمک گرفتن از کودکان برای قانونگذاری می تواند روش مناسبی برای پرورش دهندگان جهت درگیر کردن آنان در بحث و کمک به پرورش حس تعلق باشد. کودکان همچنین قادر خواهند بود تصمیم بگیرند که کدامیک از علایم و نشانه ها برای اینکه بازدیدکنندگان بتوانند راهشان را در محیطی که خردسالان حضور دارند پیدا کنند لازم است. آنها می توانند بهترین را بفهمند چه علایم ե بازدیدکنندگان گفتگو کرده اند.

کودکان می توانند با دست، و نقاشی روش ساخت علایم انتخاب کنند؛ برای مثال ; طریق رایانه، نوشتن نشانه های لازم است. می توان در مورد ارتفاع نصب علامتها بحث کرد. علامتهایی که برای کودکان نصب میشود باید در مقایسه با بزرگسالان در ارتفاعات پایین تری قرار بگیرند. می توان نوجوانان و بزرگسالان را به پیروی از علامتها دعوت کرد. آیا میتوانند نقاط کلیدی محیط خردسالی را تشخیص دهند؟


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی اثربخشی نقاشی بر سازگاری فردی و اجتماعی کودکان

بالاي صفحه