1 بررسی رابطه بین نگرانی تصویر بدنی و ترس از ارزیابی منفی با سلامت روان بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.

2 پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس اهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در بیمارن مبتلا به آرتریت روماتوئید.

3 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید.

4 مقایسه ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم.

بالاي صفحه