1 اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی، راهبرد های مقابله ای و سلامت روان سالمندان ساکن در سرای سالمندان.

2 پیش بینی مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانی براساس الگوهای ارتباطی و سبک های فرزند پروری.

3 مقایسه جهت گیری زندگی، ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی در نوجوانان دارای پدر معتاد و غیر معتاد.

بالاي صفحه