1. تبیین بهزیستی روان شناختی براساس سبک کنترل هیجانی و خوش بینی در افراد مبتلا به فوبی اجتماعی

2. بررسی رابطه باورهای مذهبی فردی و خانوادگی با پرخاشگری نوجوانان پسر

3. نقش ویژگی های شخصیتی و سبک اسنادی در پیش بینی جهت گیری زندگی در افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی

4. بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اوتیسم

بالاي صفحه