1. بررسی اثر بخشی آموزش CBT به شیوه داتیلیو بر دلزدگی زناشویی و سبک های حل تعارض زنان متاهل.

2. بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر همبستگی خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی.

3. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فردی-اجتماعی و بلوغ عاطفی دانش آموزان دختر.

4. بررسی رابطه سبک های ابراز و مهار خشم و اضطراب صفت و حالت با تعارضات دوستانه دانش آموزان.

5. مقایسه کمال گرایی، کنترل عواطف و جهت گیری زندگی (خوش بینی-بدبینی) در زوجین در آستانه طلاق و زوجین عادی.

بالاي صفحه