روایی همگرا و روایی واگرا یا تشخیصی چیست

هر گاه چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند، همبستگی بین اندازه گیری های دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می آورد.

اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصه یا مفهوم واحدی را اندازه گیری می کند بالا باشد، آزمون های دارای اعتبار همگرا می باشد.

چنانچه همبستگی بین آزمون هایی که خصیصه های متفاوتی را اندازه گیری می کند پایین باشد، آزمونها دارای اعتبار تشخیصی یا واگرا است.

این سنجش مستلزم سه گام اساسی است:

نخست، سازنده آزمون باید صفت مورد نظر را به دقت تحلیل کند؛

دوم، چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد؛

سوم از طریق آزمایش مشخص سازد که آیا روابط فرضی واقعاً وجود دارند یا نه؟

بالاي صفحه