شبکه گسترده جهانی نسبت به رسانه های سنتی مزایایی دارد. تبلیغات گران و بازاریابان می-توانند تبلیغات را روی وب دقیق تر از رسانه های سنتی تجزیه و تحلیل کنند.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

تبلیغات بازرگانی و ارزش های فرهنگی 1 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان 1 دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ 2 دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ 4 ‫دوره ﺳﻮم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ 6 ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 9 تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان 10 تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران: 16 اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ 16 ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش) 17 2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی 22 الف) رویکرد نفی تبلیغات تجاری 22 ب) رویکرد اطلاعرسانی 23 ج) رویکرد مصرفگرایی 23 تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران 24 بررسی پژوهشهای پیشین: 27 پژوهش های انجام شده در داخل کشور: 27 1. ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران 27 بازتاب ارزشهای فرهنگی در آگهیهای تجاری تلویزیون 29 بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوسهای شرکت واحد تهران 30 بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی 31 ش‍ن‍اس‍ایی و اول‍وی‍ت ب‍ن‍دی ع‍وام‍ل مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات م‍ح‍ی‍طی ب‍راس‍اس ال‍گ‍وی چ‍ه‍ار P ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات 33 پژوهش های انجام شده در خارج کشور: 36 ارزشهای فرهنگی نمایشداده شده در تبلیغات تلویزیونی هند 36 ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی 36 ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات تلویزیونی چین و هنگکنگ 37 ادبیات پژوهش و مرور مفهومی: 38 مفهوم فرهنگ: 38 تعریف فرهنگ 38 ویژگیهای فرهنگ: 39 مفهوم ارزش: 40 تعریف ارزش 40 طبقه بندی ارزشها 40 تعریف ارزشهای فرهنگی 41 مفهوم تبلیغات: 42 تعریف تبلیغات 42 عناصر و ویژگیهای تبلیغ به عنوان ارتباط: 43 انواع تبلیغات: 43 تبلیغات سیاسی 44 تبلیغات بازرگانی 44 تبلیغات فرهنگی 45 انواع رسانههای تبلیغاتی و مزایا و معایب آنها: 45 روزنامه 45 رادیو 46 تلویزیون 46 اینترنت 47 تبلیغات محیطی(شهری): 47 تعریف تبلیغات محیطی 47 مزایا و معایب تبلیغات محیطی 48 دیدگاههای علمی و چارچوب نظری 49 دیدگاههای علمی مرتبط با رسانهها و تبلیغات: 49 2-3-1-1- دیدگاههای انتقادی نسبت به تبلیغات: 49 دیدگاههای مثبت نسبت به تبلیغات تجاری: 56 دیدگاه و ارزشهای حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام سرمایهداری: 59 ‫ ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری ﺑﻪ اﻧﺴﺎن: 60 ‫ دوری از اﺧﻼق: 60 ‫ اﻗﻨﺎع و ﻓﺮﯾﺐ: 61 ‫ ﻣﺼﺮفگرایی و اﺳﺮاف: 61 دیدگاه و ارزشهای حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام اسلامی: 62 کرامت انسان 62 اخلاق و معنویات 63 آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻠﺒﯽ:‬ 63 پرهیز از اسراف و مصرفگرایی 64 نظریههای مربوط به تأثیر پیامهای ارتباطی: 65 نظریه بازنمایی 65 راهبردهای بازنمایی: 66 کلیشه سازی 66 طبیعیسازی 67 نظریه متقاعدسازی 67 نظریه اقناع 68 اهداف کلی اقناع 69 ویژگی های اقناع 70 رویکرد شناختی اقناع: 71 نظریه ترغیب 72 جلب توجه 73 علاقه مندی و درگیر شدن 73 پسندیدن یا متقاعدشدن و خواستار شدن 73 عمل یا رفتار 73 نظریه یادگیری اجتماعی و جامعهپذیری 74 چارچوب نظری پژوهش 75 منابع 78 کتابهای فارسی: 78 مقالات فارسی: 81 پایاننامههای فارسی: 82 منابع لاتین: 83


بخشی از این مقاله :

شبکه گسترده جهانی نسبت به رسانه های سنتی مزایایی دارد. تبلیغات گران و بازاریابان می-توانند تبلیغات را روی وب دقیق تر از رسانه های سنتی تجزیه و تحلیل کنند. وب می تواند اطلاعات، تبلیغات، بازاریابی و ارتباط مشتریان را در مکان مشابه با هم ترکیب کند. وب به مشتری توانایی خواندن مقدار زیادی از اطلاعات را از یک مرکز اطلاعات درباره محصول می دهد. ویژگی-ای که در رسانه های سنتی قابل دسترسی نیست(هارپر،1387: 311). وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع از ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دو ﺳﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه‬ و در ﺳﻄﺤﯽﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ از هم گرایی و ﻫﻤﮑﺎری وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽای ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣـﺸﺘﺮک‬ ﺷﺮکت های رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺷﺮکت های ﻧـﺮم اﻓـﺰار راﯾﺎﻧـﻪای اﻣﮑـﺎن‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪایﻫﺎ‬ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ(باهنروهمایون، 1388: 73).

آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ،‬ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ‬ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑـﺮای‬ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮی از ﭘﺨـﺶ آﮔﻬـﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ‬ آورد. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎلی، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در آن زﺑﺎن ها و ﻓﺮهنگ های ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ یک دیگر ﻫـﺴﺘﻨﺪ،‬ ‫ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎشد اما از خطرات ومضرات آن نیز نباید غفلت ورزید.‬ 2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان تبلیغات محیطی قدیمی ترین شکل تبلیغات است. برلوحه های سنگی و برنزی ماقبل تاریخ که در حفاری های خاورمیانه کشف شده، شواهدی از پیام های تبلیغات محیطی قابل مشاهده است. در مصر باستان، اعلامیه های عمومی و نیز آگهی های حراج و خرید و فروش کالاها در کناره های راه پررفت و آمد نصب می شده و شکل ابتدایی بیلبوردهای بزرگراه های امروزی می تواند به شمار آورده شود. در یونان باستان در شهر پمپی نقاشی های بزرگ و باشکوه بر روی دیوارها، مشاغل و تجار محلی را تبلیغ می کردند. نخستین پیام های تبلیغات محیطی، احتمالا می توانند نوشته های موجود بر روی کتیبه های یافت شده در کشور مصر باشند.

نمونه ای مشابه پیام های بازرگانی امروزی که بر روی پاپیروس نوشته شده، در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود که متعلق به 196 سال قبل از میلاد مسیح است و درباره جایزه تعیین شده برای دستگیری و تحویل دو برده است که از اسکندریه فرار کرده بودند. اعلامیه های کنده کاری شده بر روی لوحه های سنگی در یونان و نیز نوشته هایی بر لوحه های دیواری مربوط به روم باستان پیدا شده اند که شواهد مناسبی از تبلیغات محیطی به شمار می روند. در روم باستان از علائم برای نشانه های فروش محصولات و یا ارائه خدمات استفاده می شده است. علامت خوشه انگور به معنای می خانه، تصویر بز برای لبنیات و علامت چاقو به معنای محل فروش آلات برنده به کار می رفته است. گونه های ابتدایی از پوسترها برای اعلام نمایش های عمومی به کار گرفته می شد.

جارچی ها نقش مهمی در جمع کردن مردم و خواندن اعلامیه ها در میادین و بر فراز دیوارهای بلند به عهده داشتند که عموماً پیام های حکومتی را به اطلاع مردم می رساندند. از قرن دوازدهم اعلامیه های مکتوب در فرانسه به کار گرفته شد که تا امروز ادامه دارد. نخستین تابلوی با چاپ دستی، احتمالا توسط ویلیام کاکستون در حدود سال 1477 میلادی تولید شده و حاوی مجموعه ای از مقررات عید پاک برای کششیش ها می باشد.این تابلوها به در کلیساها در هلند و آلمان نصب شدند. از سال 1517، مارتین لوتر تغییر ساختار این اعلامیه ها را آغاز نمود(ادهم،10:1389).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 83 صفحه
کد فایل 70 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه