نظری (1383) در پژوهشی به بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرداخته است.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

تابآوری خانواده 1 تعریف تاب آوری 1 الگوهای تاب آوری 5 الگوی بلاک و بلاک 5 الگوی مک کابین و همکاران 6 ارزیابی انطباقی 7 تجارب جبرانی 7 حمایت اجتماعی 8 سرسختی روان شناختی 8 تاب آوری در خانواده 10 تعریف تاب آوری خانوادگی 10 عوامل تشکیل دهنده تاب آوری خانواده 11 مراحل تاب آوری خانواده 11 مرحله دوم سازگاری 14 مرحله ی سوم پذیرش 14 مرحله چهارم رشد یافتگی 14 مرحله پنجم کمک به دیگران 14 پیشینه ی پژوهشی 15 نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در زمینه غنی سازی زوجین در خارج از کشور 15 پژوهش های انجام شده در زمینه ی غنی سازی ازدواج در داخل کشور 16 پژوهش های انجام شده در درزمینه ی تعهد زناشویی خارج از کشور 17 نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در زمینه ی تعهد زناشویی در داخل کشور 19 نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در زمینه تاب آوری در خارج کشور 20 نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه ی تاب آوری و سرسختی روانشناختی در داخل کشور 21 منابع و مآخذ 22 منابع لاتین 25


بخشی از این مقاله :

نظری (1383) در پژوهشی به بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی 34 زوج صورت گرفت، نشان داد که هر دو رویکرد تاثیر معنی داری بر افزایش ابعاد مختلف سازگاری داشته اند، ولی غنی سازی روابط بر ابعاد پرخاشگری، زمان با هم بودن و مسائل مالی اثربخشی بیشتری را نشان داده است.

عدالتی شاطری (1388) پژوهشی با هدف اثربخشی غنی سازی ازدواج بر رضایت زناشویی زوج های دانشجو انجام داد. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر آموزش با رویکرد غنی سازی ازدواج، در رضایتمندی زناشویی زوج ها بود. علاوه بر این، بهبود مشاهده شده در ارتباط زناشویی زوج های شرکت کننده، تغییری محدود به زمان مداخله نبوده و تاثیرات آن تا ده هفته بعد از اتمام دوره نیز حفظ شده بود. این امر تاییدی بر صرفه بودن کاربرد چنین آموزش هایی است.موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
کد فایل 69 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه