فهرست محتویات این مقاله :

توسعه پایدار

منطقه بندی

منطقه

زیست منطقه گرایی

زیست منطقه

مبانی نظری پژوهش

توسعه و فضا

مفهوم فضا

فضا و توسعه فضایی

تئوری توسعه پایدار

چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای

فهرست منابع :

منابع لاتین


بخشی از این مقاله :

تعاریف زیر از توسعه به اهداف ما در این پژوهش نزدیکتر است. «توسعه واقعی از هرنیرنگی بری است .از جایی واردنشده وبا علاقه خالصانه نسبت به ارزشهای انسانی دنبال می شود.توسعه یعنی تحول جامعه از حالتی به حالت دیگر، به نحوی که جامعه موردنظر ادراک بهتری از محیط خویش به دست آورد . توسعه یعنی مجموعه شرایطی که دربرابر شکوفایی کامل تواناییهای ذاتی انسان مانعی ایجاد نکند وبدون هیچ ادعایی به اوامکان دهد که هدفهای سه گانه حقیقت ،خوبی وزیبایی را دنبال کند.»( میسرا ،1366)

«سودای توسعه کشور رادرسر داشتن جز از طریق تشکیلات اجتماعی وکار با مردم میسر نخواهد بود .به توان مادی ومعنوی کشور اندیشیدن ،جز از طریق بسیج توانهای خفته مردم وتقویت وتحریک روحیه ابتکار وخلاقیت آنان ممکن نخواهدبود .باتوجه به آنچه درگذشته رخ داده است ،برنامه ریزی وبرنامه ریزان گریزی ندارند که به تفکر توسعه درون زا وهمگنی با محیط ،روی آورند ، برنامه ریزی کشور چاره ای ندارد مگرآنکه خود را از تمرکز ومعطوف داشتن همه اقدامات توسعه ای ،به مرکز رها سازد.»(حبیبی،1377)

مفهوم فضا «فضا موضوعی است که در علومی همچون: ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، اقتصاد، جامعه شناسی، معماری، شهرسازی، برنامه ریزی شهری وجغرافیا و....به کارگرفته می شوند و هریک از این علوم تعبیرهای گوناگونی از آن دارند.»(افروغ،1377)

«فضای جغرافیایی فضایی است که به وسیله انسان ها ودرارتباط با نظام های فکری وبراساس نیازمندی های آنها به شدت ادراک می شود.»(دلفوس،73:1369)فضای جغرافیایی فضایی است متمایز وهر عنصر از فضا وهرشکلی از مناظر براساس محلی که اشغال می کنند و برحسب مولفه هایی که برتحول این مناظر، نظارت خود را اعمال می دارند، نمودی یگانه است که هرگز، نه در هیچ زمانی دیگر، ونه به وضعی مشابه در مکانی دیگر، یافت می شود.موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
کد فایل 32 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...