موضوع پروپوزال روانشناسی درباره خانواده و کودکان

 ویژگیها و صفات خانوادگی و والدینی، میتوانند اساسی و پایه رفتار ضداجتماعی و پرخاشگرانه باشند .

نظم و انضباط سختگیرانه و کنترل روانی عوامل مهم مرتباط با رفتار پرخاشگرانه هستند. در باره اینکه والدین چگونه بر رفتار فرزندان تاثیر می گذارند مسائلی را بیان کرد. او اعتقاد دارد که تجارب اجتماعی شدن درآغاز به عنوان طرحواره هایی در مغز جمع آوری و ذخیره میگردند که بعداً الگویی برای زندگی اجتماعی می شوند و می توان گفت این طرحواره ها دلیل اصلی رفتار اجتماعی هستند. مطالعاتی که بر روی روشهای تربیت کودک و اجتماعی کردن آنها توسط والدین اتخاذ می شود نشان داد مادرانی که سختگیر و تنبیه کننده هستند، به نیازهای بچه هایشان توجهی ندارند و هیچ گونه اهمیتی بر مشکلات و مسائل آنها قائل نیستند، بچه های پرخاشگر و ضد اجتماعی تربیت می کنند. در مقابل مادرانی که مراقب و مواظب کودکان خود هستند، ابراز احساسات را در کودکان خود تشویق می کنند و به بچه های خود در حل مشکل کمک میکنند، معمولاً بچه هایی با کفایت و شایستگی های بالای اجتماعی و مهربان پرورش میدهند.

طبق یک تحقیق اخیر مادرانی که در در حد افراط سختگیری و تنبیه کننده، و بی توجه به مشکلات فرزندان هستند در مقایسه با مادرانی که ابراز احساسی را تشویق می کنند و به نیازهای کودکان خود اهمیت می گذارند به نسبت بالایی بچه هایی ضد اجتماعی و پرخاشگر پرورش میدهند. بطور خلاصه، روشهای فرزند پروری که بازتابی از گرمی و صمیمیت، پذیرش و نظم و انضباط خوب باشد، ممکن است جلوی پرخاشگری را در کودکان بگیرد. باید متذکر شد که در کنار سبکها و روشهای فرزند پروری، دامنه وسیعی از متغیرهای دیگر شامل عوامل بیولوژیکی، شخصیتی، همکلاسیها، همسایگان و همقطارها میزان پرخاشگری تاثیرگذار هستند (فارینگتون، ۱۹۹۷). متاسفانه درمانگران نمیتوانند بر بسیاری از این عوامل کنترلی داشته باشند. تنها چیزی که درمانگران برآن دسترسی دارند کودک و چگونگی کمک کردن به او میباشد.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی رابطه ویژگیها و صفات خانوادگی والدینی با رفتار ضداجتماعی و پرخاشگرانه کودکان

بالاي صفحه