موضوع روانشناسی کودک درباره مهارت های حرکتی

 هنگامی که فکر کودک نمی تواند به صورت مجرد و انتزاعی رابطه میان اشیاء و اشکال را بفهمد

چه بسا که دست های ظریف او با کمک سایر حواس بهتر بتوانند به درک روابط حاکم بر اشیاء، مقادیر و اشکال توفیق یابند. اگر بنا به گفته کانت فیلسوف نام آور، دستها به منزله مغز خارجی انسان هستند، کودک گرایش دارد تا هرچه بیشتر ضمن بکارگیری دستهای خود جهان بیرون از خود را بهتر بشناسد و تصورات درستی از آن داشته باشد.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

برسی رابطه مهارت های حرکتی ظریف و درشت با نوانایی های شناختی کودک

بالاي صفحه