موضوع مشاوره مدرسه در مورد مدل فرانظریه ای

 مشاوره و روان درمانگری گروه با مدل فرانظریه ای :

پرو چاسکا و نور کراسی در کتاب نظامهای روان درمانگری: یک تحلیل فرانظریه ای مدل فرانظریه ای را که تمامی نظریه ها و تلقی های راجع به چگونگی تغییر مردم را به کار میگیرد، ارائه دادند.

پروچاسکا و نور کراس در مدل فرانظریهای فرض می کنند که پیشروی اشخاص در مراحل تغییر و آگاهی به این مراحل در تغییرات حاصل از مشاوره و روان درمانگری انفرادی و گروهی به هر مشاور و درمانگری یاری می رساند. نوشته های زیادی دربارهٔ این مراحل نگاشته شده و ما باور داریم که هر مشاور، روان درمانگر و رهبر گروهی به آشنا شدن با این مراحل نیاز دارد. رهبران گروه می توانند برای درک پویایی های گروه که به دلیل مراحلی تغییر اعضا سر می گیرد از این اطلاعات بهره بگیرند. این برای رهبران گروه حائز اهمیت است، چراکه اعضا در مراحل مختلفی از تغییر قرار می گیرند و اگر رهبران اینها را درک کنند می توانند کارآمد و مؤثرتر واقع گردند.


موضوع پیشنهادی تحقیق مشاوره مدرسه :

بررسی اثربخشی مشاوره و روان درمانگری گروه با مدل فرانظریه ای بر خود کارمدی عمومی دانش آموزان

بالاي صفحه