موضوع روانشناسی درباره بازی درمانی و توانایی های شناختی کودکان

 چرا بازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟ و مزه ها و ساختن اشیاء، درک فاصله ها، فهمیدن مفاهیم مربوط به فضا، مقادیر، بوها و دست، لمس کردن و بازی مهارتهای کودکان در نگاه کردن، انطباق چشم مانند آن را افزایش میدهد

و از اینرو گنجانیدن فعالیتهایی که مهارتها و درک مفاهیم یاد شده را در برگیرند، ضرورت دارد.

تمامی این فعالیتها می باید ضمن بازی و به گونه ای غیرمستقیم آموخته شوند. ترتیب اشیاء و طبقه بندی کردن که پایه یادگیری حساب و ریاضی است به آسانی قابل آموزش غیرمستقیم نیست.از دیدگاه نیازهای طبیعی کودک نیز، بازی دارای جایگاه پرارزشی است:

۱- کودکان نیاز دارند تا از لحاظ عاطفی و هیجانی مورد توجه قرار گیرند. ۲- کودکان برای رشد بیشتر ذهنی به محیط برانگیزاننده نیازمندند. ۳- کودکان نیاز دارند تا زبان مادری را به آسانی و درستی بیاموزند. ۴- کودکان نیازمندند تا در فعالیتهایی شرکت کنند که به ساختن اشیاء ساده بینجامد. ۵- کودکان نیاز دارند تا به حال توجه کنند و تجربه های تازه ای در زمان حال داشته باشند. ۶- کودکان نیاز دارند تا دو قلمرو واقعیت و خیال را بشناسند و در این هر دو قلمرو قرار گیرند یا فعالیت داشته باشند.

کودکان به بازی نیاز دارند و با توجه به گفته های بالا ضرورت ارضای این نیاز حتمی به نظر میرسد. این نیاز، مانند دیگر نیازهای یاد شده در بالا حق طبیعی هر کودک است. در اعلامیه جهانی حقوق کودکان که از سوی سازمان ملل متحد تنظیم یافته است، و نیز اعلامیه حقوق روانی کودک که از سوی انجمن بین المللی روانشناسی آموزشگاهی به تصویب رسیده است، حق فرصتهای کامل برای بازی، تفریح و تخیل آزاد از جمله حقوق مسلم کودکان شناخته شده است


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی اثربخشی بازی درمانی بر توانایی های شناختی کودکان

بالاي صفحه