موضوع تحقیق روان شناسی تحلیل تبادلی

 بر طبق نظریه تحلیل تبادلی هر شخصی از سه حالت من برخوردار است: والد، بزرگسال (بالغ) و کودک .

این حالتهای من همچون پیامدی از «پیامهای» دوره کودکی ایجاد می گردند. پیامی مانند «تو بچه بدی هستی» یا «فقط بچه های احمق اشتباه می کنند» یا «به هر کسی اعتماد نکن»، میتواند از طریق نظرات مستقیم والدین یا سایر مراقبین یا از طریق تجارب اولیه زندگی به کودکان انتقال داده شوند. هر حالت من (ایگو) ویژگیهای مثبت و منفی دارد. کودک مثبت، حالت من خودانگیخته، بی پروا و اخلاقی است. کودک منفی هم حالت من ترسو، هیجانی و پر از احساس گناه است. والد مثبت، حالت مهربان، فهیم و حمایتگر است. والد منفی سرزنشگر و آماده تنبیه است.

حالت من بزرگ سال گرایش کمتری به احساسات و هیجانات دارد و بیشتر اهل منطق، برنامه ریزی و گردآوردن اطلاعات است؛ اما بزرگ سال می تواند اهل استدلال و عقل (بزرگ سال مثبت) یا غیر خودانگیخته (منفی) باشد. شخص بسته به روال تحولی منحصربهفردش، جنبه های مختلفی از این خصوصیات مثبت و منفی را نشان خواهد داد. کودکی که پدر و مادرش بیش از حد از او حمایت، یا او را مهار کرده اند ممکن است در حالت من خودداری یا لبریز از احساس گناه فرو رود. برای مثال اگر کسی در تحلیل تبادلی گروه به شکل متکبرانه و مقتدرانه از مسائل و روابط جنسی سخن بگوید و از شخص خوددار خواسته شود که پاسخ آن شخص را بدهد احتمالاً نمی تواند و یا با تنش زیاد پاسخ خواهد داد؛ سپس درمانگر به این می پردازد که هرکدام از آنها چطور در حال بازی کردن نقشهای منفی (کودک، بزرگسال، والد) هستند.

شخص متکبر و مقتدر حال بازی کردن نقش والد منفی است و شخصی مقابلش که خوددار و پرتنشی است هم به شیوه کودک منفی پاسخ میدهد. تحلیل مکرر تعاملات اعضای گروه، حالت من مرسوم هر عضو را مشخصی خواهد ساخت.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی اثربخشی تحلیل تبادلی بر کنترل عواطف نوجوانان

بالاي صفحه