موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی در مورد اختلال وسواسی -اجباری

 وارسی انطباقی (رویارویی و انجام پاسخ بازنگری شده) در درمان شناختی - رفتاری اختلال وسواسی - اجباری، رفتار وارسی ناسازگارانه قلمداد می شود.

از این رو، معمولا از این رفتار جلوگیری می شود. بااینحال، رویکرد فراشناختی اظهار میدارد که میتوان از رفتار وارسی برای تغییر باورهای فراشناختی و تسهیل فاصله گیری از افکار وسواسی استفاده کرد. راه استفاده انطباقی از وارسی، ایجاد تغییر در اهداف رفتار وارسی است، به گونه ای که هدف جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی اعتبار باورهای فراشناختی باشد. به خصوص در مورد باورهای مرتبط با آمیختگی معطوف به گذشته (مانند «فکر کردن به این که من کسی را کشته ام، بدان معنا است که او را کشته ام»، می توان از وارسی کردن برای جمع آوری اطلاعانی که به وضوح نشان میدهند «فکر کردن به این که من کسی را کشته ام، صرفاً یک فکر نامربوط است» استفاده کرد) هنگامی که تهدید مربوط به گذشته است، بیمار ترغیب میشود تا درگیر رفتارهای وارسی خاصی شود که می توانند شواهدی فراهم سازند مبنی بر این که رویداد مورد نظر رخ نداده و آن فکر صرفا رویدادی در ذهن است.

به طور معمول، بیماران برای کاهش نگرانی و پریشانی خود درگیر راهبردهای وارسی می شوند. بنابراین، با تغییر دادن هدف آشکار وارسی کردن و در صورت نیاز تغییر ماهیت رفتار به گونهای که برای جمع آوری شواهد مناسب باشد، می توان از رفتار وارسی برای چالش با باورهای فراشناختی درباره اهمیت افکار مزاحم استفاده کرد.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی در مورد اختلال وسواسی -اجباری:

مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های اختلال وسواسی -اجباری

بالاي صفحه