موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی درباره حمایت اجتماعی

 یادگیری و فرهنگ : نظریه پرداز آموزشی جروم برونر استدلال می کند که فرهنگ ذهن افراد را شکل میدهد و خود فرهنگ نیز به وسیله ذهن افراد شکل می گیرد و این رابطه مکانیسمی به دست می دهد که به جهان و مکانی که در آن سیستم معنا می دهد.

او در مورد فرهنگ کودکی صحبت می کند (برونر، ۱۹۹۶)؛ بنابراین هر تفکری که ما در آن نقشی داریم ریشه در فرهنگ ما دارد. فرهنگ لغت کوتاه کولنیز فرهنگ را این چنین تعریف می کند: تمام عقاید، اعتقادات، ارزش ها و دانش های موروثی که هرکدام قسمتی از پایه های عمل اجتماعی را تشکیل میدهند (کولنیز، ۱۹۸۸). اجتماعاتی که شما و کودکانتان در آن رشد می کنند فرهنگهای مشخص و معینی دارند. اغلب اجتماعات می توانند ظروف در حال ذوب تجارب فرهنگی و تبادلات باشند اما این بسیار محتمل است که از این ظرف فرهنگی غالب خارج شود و این فرهنگ بر شما و خانواده هایتان تأثیر خواهد گذاشت. همه ما محصول فرهنگ های مختلف هستیم. این مسئله بر نحوه تفکرات و ادراک شما از یادگیری اثرگذار خواهد بود.

همانند فرهنگ ملی، محلی و اجتماعی، یک فرهنگ در دوران خردسالی نیز خواهد بود. این فرهنگ متأثر و متشکل از مدیریت است. فرهنگی در اتاق شما حاکم خواهد بود که این فرهنگ ساخته و شکل یافته تجارب شما و سایر افراد حاضر در اتاق است این فرهنگ امکان تغییر سالانه خواهد داشت زیرا شما با گروه های سنی مختلفی سروکار دارید و این فرهنگ به طور حتم بر چگونگی نزدیکی شما به کارها و ارتباط متقابل شما با کودکان و رابطه بین آنها تأثیر خواهد گذاشت. اگر ما می خواهیم که کودکان خردسالی را در یادگیری شان حمایت کنیم نیازمند درک عمیقی از تأثیرات بااهمیت آنان در زندگیشان داشته باشیم. چیزی که آنان بلے آن اعتقاد دارند و متأثر شدهاند ممکن است به رویکرد زندگی در سال های اولیه کودکی تأثیرگذار باشد.

آن چیزی که به آن معتقدیم و متأثر آن شده اید بر انتظارات و نحوه برخورد شما در اوایل کودکی اثر می گذارد. رسیدن به یک درک سهیم شده در حمایت از یادگیری کودکان به ما در این زمینه می تواند کمک کند. این ایده در نگرش شما و کودکان و خانواده هایشان در یادگیری در سالهای اولیه کودکی تأثیر خواهد گذاشت بعضی کودکان در خانواده هایی بزرگ می شوند که به یادگیری و تعلیم و تربیت احترام می گذارند اما سایر کودکان در خانواده هایی رشد می یابند که تعلیم و تربیت در اولویت دوم در مقایسه بحبت زندگی قرار می گیرد. عقاید شما در مورد یادگیری و توانایی بر پایه ی: تجارب خودتان * فرهنگی که در آن رشد یافته اید * فرهنگی که در آن کار و زندگی می کنید ما نیازمند آگاهی از فرهنگ غالب هستیم 0 ما نیازمند آگاهی از تأثیر فرهنگ بر یادگیری هستیم O ما نیازمند در نظر گرفتن نوع فرهنگی هستیم که در سال های اولیه زندگی در آن رشد یافته ایم


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی درباره حمایت اجتماعی:

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با هوش فرهنگی

بالاي صفحه