موضوع روانشناسی درباره مشکلات اجتماعی کودکان

 مشاهده کودکان دارای مشکلات اجتماعی، عاطفی و رفتاری، اطلاعات مهم و حیاتی را برای وارد کردن در برنامهریزی فراهم می کند و پیشرفت و سطح توانایی کودک را، ارزیابی میکند.

این مسئله همچنین، پایه و مبنایی را برای بحث و گفتگو با والدین و کارشناسان دیگر، در رابطه با پشتیبانی، تأمین می کند. مشاهده، شاید به عنوان مهمترین نکته، فرصتی را فراهم میسازد تا به فرضیات و تصورات قالبی و کلیشه ای، درباره یک کودک، بر پایه و اساس بخشی از برداشتها و استنباط ها از مسائلی که کودک با آنها روبرو می شود، یا ناتوانی هایی که دارد، خط بطلان کشیده و بی پایگی آن را نشان دهد. کیفیت مطلوب مشاهده و تحلیل و بررسی ها، همچنین، فرصتی را فراهم می کند تا بر نقاط قوت و توانایی های کودک توجه و تمرکز شود، نه بر الگوی کاستی معمولی و مشترک. آئین نامه اجرایی، به مشاهده، به عنوان پایه و اساسی برای تصمیم گیری در مورد کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه، استناد می کند و کنترل کودکان دارای مشکلات اجتماعی، عاطفی و رفتاری، مهم و حیاتی است تا اطمینان حاصل کنیم استراتژی هایی که برای پشتیبانی آن ها، به جا و مناسب هستند، مؤثر می باشند. به هر حال، مهم است اطمینان داشته باشیم که کارکنان در گسترهای از روش های مشاهده، ماهر هستند؛ اینکه آنها اهداف مشاهده را میدانند؛ و اینکه آنها قادرند مشاهدات را به طور مؤثری تحلیل و بررسی کنند؛ تا برنامه ریزی برنامه درسی را شکل داده، تحت تأثیر قرار دهند و استراتژی ها را پشتیبانی کنند. دورهیافت مهم، عبارتند از، "گروه نگاران "( جامعه نگاران )، که تعاملات اجتماعی کودکان را پیگیری می کند و مشاهدات کودک - محور، که گزارش مفصلی و عمیقی فقط از رفتارها و فعالیتهای کودک فراهم می کند.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی مشکلات اجتماعی، عاطفی و رفتاری کودکان و راهکارهای برای بهبود آن


بالاي صفحه