پیشنهاد موضوع برای مشاوره گروهی

در مطالعات تازه تری عوامل پیش بینی کننده رفتار کودکان و نوجوانان در گروه های درمانی بررسی شده است .

سی و هفت دانش آموز دوره راهنمایی از نظر الگوی دلبستگی و نحوه رفتار در فرایند درمان بر اساس محتوای جلسه مورد ارزیابی قرار گرف نشان داد که الگوی دلبستگی، وضعیت رفتار نوجوانان را در مشاوره گروهی روشن می سازد. کودکان و نوجوانان ایمن در مقایسه با کودکان و نوجوانان مضطرب و اجتنابی در خود فاش سازی نمرات بالایی گرفتند، در فعالیت درمانی کارآمدتر بودند، کمتر مقاومت می کردند و پاسخهای مثبتتری به خود فاش سازی دیگران می دادند. نوجوانان اجتناب کننده در خود فاش سازی نمرات خیلی پایینی گرفتند، مقاومت زیادی از خود نشان دادند، فعالیت درمانی کمی داشتند و پاسخهای منفی زیادتری نسبت به خود فاش سازی دیگران داشتند. بین اعضای گروه اجتنایی و ایمن تفاوت قابل ملاحظهای پیدا شد: خود فاش سازی شرکت کنندگان ایمن تقریبا ده برابر بیشتر از نوجوانان اجتنابی بود؛ میزان مقاومت در بین شرکت کنندگان اجتنابی پانزده برابر بیشتر بود؛ و پاسخهای منفی به خود فاش سازی در نزد اعضای گروه اجتنابی ده برابر بیشتر از اعضای گروه ایمن بود. به نظر میرسد ۲۲ درصد نوجوانانی که در مقوله اجتنابی قرار گرفتند کاندیداهای مناسبی برای کار گروهی نباشند. در این مطالعه، بر خلاف مطالعه قبلی تفاوتهایی نیز بین شرکت کنندگان اجتنابی و مضطرب پیدا شد. اختلاف بین نتایج این دو مطالعه می تواند مربوط به مسائل رشدی باشد. کودکان و نوجوانان هنوز در فرایند رشد روانی قرار دارند؛ در واقع، تجربه بالینی من نشان میدهد که رشد بعضی از کودکان واقعاً در فرایند گروه به تاخیر میافتد. برای مثال، ملاحظه شد، مجی یک دختر کلاس سوم است که در آغاز درمان خیلی گوشه گیر بود و هر وقت ابراز احساسات می شد خودش را پنهان می کرد. در پایان سال دوم درمان، بالاترین نمره را در خود فاش سازی در کل گروه کسب کرد اصول اخلاقی انجمن مشاوران امریکا تاکید دارد داوطلبان باید از فواید بالقوه شرکت در گروه آگاه باشند. مطابق این اصولی اعضا باید از کیفیت رهبری، اهداف و مقاصد، انتظار از اعضا و رازداری اطلاعات کافی داشته باشد. جرارد کوری (۱۹۹۵) فهرستی از ۱۲ موضوعی را که اعضا قبل از شرکت در گروه باید بدانند توضیح داده است. این فهرست شامل توضیحاتی درباره آموزش و تربیت رهبر گروه و خطراتی که یک عضو گروه را تهدید می کند می باشد.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با خود فاش سازی نوجوانان


بالاي صفحه