موضوع تحقیق برای بچه های پیش دبستانی

محیطهای آموزشی دوران کودکی در فرایند شناسایی و پشتیبانی از کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه، به طور فزایندهای مهم و قابل توجه شده اند، زیرا شناسایی و مداخلهٔ اولیه، به احتمال زیاد تضمین می کند که کودک نتایج و پیامدهای بهتری دارد و همچنین، اقتصادی و سودآور است.

از محیطهای دوران کودکی خواسته می شود مطمئن شوند که آنها راهبردها و اعمال به جا و مناسبی دارند تا اطمینان حاصل کنند هرجا که امکان داشته باشد کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه، شناسایی می شوند. به هر حال، تفاوتهای قابل توجهی در روندهای رشدی کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه، بسته به نوع نیازهای آموزشی ویژه و یا هر ناتوانی اساسی و نهفته دیگر، وجود دارد. شناسایی مشکلات اجتماعی، عاطفی و رفتاری بعضی از کودکان در محیط پیش دبستانی ممکن است مشکل باشد، زیرا واضح نیست آیا مشکلاتی که این کودک در حال تجربه آن است، کوتاه مدت است یا بلندمدت. تأخیرهای رشدی یک ویژگی فطری یا ارثی خفیف تر، ممکن است بلافاصله شناسایی نشود، به معنای دقیق کلمه، همان طور که تأخیرهای رشدی، ممکن است به صورت یک تغییر و دگرگونی طبیعی در مرحلهٔ رشدی عادی و مشترک برای کودکان در دوران کودکی به حساب آورده شود.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

شناسایی مشکلات اجتماعی، عاطفی و رفتاری کودکان مقطع پیش دبستانی


بالاي صفحه