1 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم.

2 اثربخشی آموزش مهارت های شوخ طبعی بر رضایت از زندگی، تاب آوری و خودتنظیمی هیجانی زنان مطلقه.

3 مقایسه ذهن آگاهی، راهبردهای مقابله با استرس و سرسختی روان شناختی در بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی و افراد سالم

4 بررسی رابطه سبک های اسناد، خودکارآمدی با مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی

بالاي صفحه