موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی درباره خشم کودکان

 ابراز پرخاشگری و خشم مقبول: کودک می تواند پرخاشگری و خشم را به گونهای پسندیده و در خور اوضاع و احوال مربوط، آشکار نماید.

هنگامی که کودک از مکانیزم های دفاعی فرافکنی، جانشین سازی، همانندسازی انکار در بازیهای خود استفاده می کند، در واقع بازی را وسیله و راه فراری برای رفع عصبیتهای خود اختیار کرده و بدینوسیله احساس آرامش و رهایی می کند. بازی های نمایشی (سمبولیک) که مهمترین بازی ها از لحاظ بازی درمانی هستند، از این گرایش کودک به ابراز پرخاشگری و خشم سود جسته و ما را در شناخت و درمان کودکان آشفته و پریشان یاری می رسانند.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی رابطه مکانیزم های دفاعی با سبک های ابراز و مهار خشم نوجوانان

به بالا