موضوع تحقیق درباره اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی

 مفهوم الگویابی که نخستین بار به صورت رسمی در پایه اول ابتدایی بدان اشاره می شود، از جمله مفاهیمی است که مستلزم تلفیق مهارتهای دیداری، شنیداری، و سازماندهی ادراکی بالایی می باشد.

کودکانی که در یکی از مهارتهای یاد شده ضعف دارند، در مهارت الگویابی دچار مشکل می شوند. اغلب کودکان دیر آموز و مبتلایان به اختلالات یادگیری از این طیف هستند. به منظور انجام یک فعالیت و مهارت یا شناخت یک الگوی دیداری، شنیداری و... دانش آموز باید...

به لحاظ دیداری: رنگ ها، اشکالی، فاصله ها، اندازه ها، ترتیب وتوالی، تاحدودی مفهوم تعداد و... رابداند.

به لحاظ شنیداری: دارای ذهنی آهنگین وریتمیک باشد. که در این راستا تمرینات متعددی در علم موسیقی درمانی ارائه می شود، که نیاز به ابزار و لوازم خاصی ندارد وبا ابتدایی ترین و قابل دسترسی ترین وسایل قابل اجراست. 

به لحاظ ادراکی بتواند، ارتباط محرکهای دیداری چون رنگ، شکل، فاصله، اندازه و... و ارتباط محرکهای شنیداری را درک کرده و قادر باشد محرکهای دیداری و شنیداری را به یکدیگر تبدیل کند ودر صورت لزوم هرکدام را با مهارتهای حرکتی تلفیق کند. ضمنا درک کل یک مجموعه و ارتباط اجزاء مجموعه بایکدیگرازالزامات ادراکی، در شناخت الگوهاست.

اگردانش آموز شما در انجام فعالیتهای الگویابی دچار مشکل است، در مرحله اول نسبت به شناسایی نوع ضعف و در مرحله بعد به تقویت عامل مرتبط با ضعف بپردازید.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

مهارتهای دیداری، شنیداری، و سازماندهی ادراکی در افراد مبتلا به اختلال یادگیری و افراد عادی

به بالا