موضوع روانشناسی درباره آموزش ریاضی به کودکان

 بسیاری از کودکان دیر آموز، در فراگیری مفاهیم اولیه ریاضی که برخی از آنها در مقطع پیش دبستان آموزش داده می شود، با مشکل مواجه هستند.

دانش آموزانی کیے مفاهیمی مانند پایین، عقب، جلو، زیر، رو، داخلی، خارج، قبلی، بعد ، زير، رو، چمپ، راست، کنار، پشت، را یاد نگرفته اند، دریادگیری بسیاری مفاهیم جلیل ریاضی به مشکل بر میخورند. چه بسا شما در آموزش جمع و تفریق، بر محاسبهی درست اعداد تاکید دارید غافل از اینکه دانش آموز نمی داند مقصود شما از زیر هم نوشتن اعداد در جمع و تفریق چیست. ویا بارها هنگام نوشتن اعداد، دست دانش آموز را گرفته وبه سمت چپ دفتر هدایت می کنید اما او علت این کار شمارانمی داند.

زیرا مفهومی از چپ وراست در ذهن ندارد. بسیاری از بچه های دیر آموز و گاه بچه های عادی، دراضافه کردن و کم کردن یک عدد به عدد دیگر به مشکل برمی خورند. و معلم مرتب برآموزش جمع و تفریق تاکید می کند. درحالی که ریشه اصلی این مشکل، نداشتن مفهوم ذهنی قبل و بعد است. او باید بداند وقتی می خواهد ۲ تا به ۵ اضافه یاز آن کم کند، در مرحله اول باید بداند، در صورت اضافه کردن، اعداد بعد از ۵، ودر صورت کم کردن اعداد قبل از ۵ مد نظر است.

این مفاهیم به راحتی در یک بازی نمایشی، قصه وداستان قابل آموزش هستند. اگرچه از نظر ما بسیار پیش پا افتاده و ساده به نظر می رسند، اما در آموزش بسیاری از مفاهیم ریاضی در آینده نقش بسیار اساسی و کلیدی دارند. اولین چیزی که معلم قبل از شروع درس ریاضی به بچه ها میگوید، این جمله است که: بچه ها کتاب ریاضی را از سمت چپ باز می کنیم. واین مسئله تذکری است به همهی معلمین عزیز که درس ریاضی در صورتی با موفقیت پیش می رود که از ابتدای سال آموزش مفاهیم اولیه را امری ضروری و جدی تلقی کنیم.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی اثربخشی مهارت های فراشناخت در یادگیری مفاهیم ریاضی در کودکان

به بالا