موضوع روانشناسی درباره مشکلات یادگیری

 - پشتیبانی از اعتماد به نقس و تعاملات اجتماعی: برای کودکان بسیاری، اصلی ترین و جالب ترین جنبهٔ بودن در یک محیط آموزشی، فرصت دوست شدن و تعامل با کودکان دیگر است.

کودکانی که در حال تجربهٔ مشکلات اجتماعی و عاطفی هستند، ممکن است دریابند که دوست شدن برایشان کار بسیار مشکلی است و به این امر با اسناد و مدارک کامل ثابت شده است که کودکان دارای مشکلات یادگیری و/ یا مسائل رفتاری به احتمال زیاد به وسیلهٔ همسالان خود از نظر اجتماعی طرد می شوند. "عدم پذیرش اجتماعی می تواند زمان را در محیط، به یک تجربهٔ ناراحت کننده و منفی تبدیل کند و ممکن است بر تمام جنبه های رشد تأثیر بگذارد. واکنش ها در چندین سطح، لازم می شوند. پزشکان لازم است به طور همزمان، رشد اعتماد به نفس مثبت و دستیابی کودکان به بازی و فعالیتهای اجتماعی را پشتیبانی کنند. پشتیبانی از اعتماد به نفس میتواند به وسیلهٔ موارد زیر فعال شود:

• اطمینان از اینکه فرصتها به موفقیت تبدیل شوند.

• توجه سرمشق گونهٔ مثبت پزشکان به کودک، برای کودکان دیگر.

• ابرار انتظارات بالا و اعتقاد و اعتماد منبت در کودک. ارتباط داشتنی با مشکالات رفتاری به صورتی حساسی ( به موارد زیر توجه نمایید). کودک را برای پیشرفت، آماج تحسینی و پاداش های واقعی قرار دادن، نقاط قوت کودک را پیدا کردن و توجه و تمرکر بر آنها. نشان دادن " صمیمیت و " محبت به کودک. رهیافتهای محیط سالم برای ایجاد ویرگیهای، احترام و توجه مشبت برای همه. پشتیبانی از دستیابی کودکان به بازیهای اجتماعی و تعاملات اجتماعی با کودکان دیگر می تواند شامل این موارد باشد:

" بحث در مورد دوستی، قلدری، تهدید، ارعاب و مسائل فراگیر در تشکیل محفل دوستانه. استفاده از داستان ها، برای نشان دادن به گروه که به حساب آوردن کودکان دیگر چقدر مهم است. " نشانی دادن دوستی و توجه مثبت خود، به کودک. " بازی با کودک و دعوت کودکان دیگر برای پیوستن به باری شما.

" پیوستن به بازی کنونی به همراه کودک. برجسته کردن و تاکید بر موفقیتهای کودک و زمینه های توانایی او، r * ایجاد " محفل دوستان برای کودک متروی شده. " دو تا دو تا جور کردن یا گروه کردن کودکان برای ارتقای روابط. " قاطع بودن در مورد مسائل قلدری، تهدید، ارعاب و رفتار منفی بین کودکان.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی روش ایفای نقش بر رشد اعتماد به نفس در کودکان دارای مشکلات یادگیری


به بالا